ОБЯВЛЕНИЕ №01-1157/02.05.2019 г.

четвъртък, 02 май 2019 76

          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №523 от Протокол №60/17.04.2019 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.266.55, м. Бяло поле по Кадастрална карта на гр. Луковит, с цел определяне на площ за застрояване, във връзка с изграждане на обект „Едноетажна селскостопанска постройка за отглеждане на животни“.

           Решението, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.