ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1129/27.04.2022 Г.

понеделник, 09 май 2022 56

Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

  1. Одобрен със Заповед №159/21.04.2022г. проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ І, кв.141 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.503.589 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на града, като проектът за изменение на действащия план за регулация се изразява в смяна отреждането на УПИ І в кв. 141 по РП от „за производствени нужди“ в „за обществено-обслужващо предназначение“. С плана за застрояване се предвиждат ограничителни линии за застрояване и устройствени показатели, съответстващи на предвидената устройствена зона – Смесена централна зона /Ц/.
  2. Инвестиционен проект за обект: „Реконструкция, пристрояване и смяна предназначението на съществуваща производствена сграда в търговски център с офиси, складове и жилища“, УПИ І в кв.141 по Регулационния план на гр. Луковит, ПИ с идентификатор 44327.503.589 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на града, за който е издадено Разрешение за строеж №26/21.04.2022 год. от Гл. архитект на Община Луковит.

 

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от  ЗУТ комплексния проект за инвестиционна инициатива подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.