ОБЯВЛЕНИЕ №01-1127/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 221

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №201/10.04.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват: УПИ І и УПИ VІ, кв.171 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатор 44327.503.622 и ПИ с идентификатор 44327.503.624 по Кадастрална карта на града, с цел разделяне на УПИ І на два урегулирани поземлени имота и промяна на трасето на дворищнорегулационната линия между УПИ І и УПИ VІ, кв.171.

               Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.