ОБЯВЛЕНИЕ №01-1125/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 165

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №73 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за обект: “Зона за изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни, както и необходимите съоръжения“ в  ПИ с идентификатор 85010.165.4 по Кадастрална карта на с. Ъглен, общ. Луковит /стар ПИ с кадастрален №165004 по КВС на селото/, с цел определяне на площ за застрояване (установяване на частта от имота, в която може да се застроява) при спазване на градоустройствени показатели съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба 19 от 25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.           

           Решението, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.