ОБЯВЛЕНИЕ №01-1124/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 150

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №85 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.254.6, м. Бяло поле по Кадастрална карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „За Крайпътен обслужващ обект: Бензиностанция, газастанция и обществено обслужване“. 

          Решението, съгласно чл.124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.