ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1123/28.04.2023 г.

понеделник, 22 май 2023 161

НА ВНИМАНИЕТО НА МАРИЯ МЛАДЕНОВА РАДОСЛАВОВА, ГР. ЛУКОВИТ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, отдел РУТОС съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №191/26.04.2023 г. е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПИПУП/ -  План за регулация /ПР/, с цел промяна на дворищнорегулационната граница  между УПИ VІ и УПИ V, кв. 209 по Регулационния план на гр. Луковит, общ. Луковит и съответно границата между съответстващите ПИ с идентификатори 44327.502.857 и 44327.502.859 по Кадастралната карта на града, по начин, по който от първия имот, общинска собственост, се прехвърлят в полза на частния 26 кв.м.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

https://www.livechatalternative.com/