ОБЯВЛЕНИЕ №01-1122/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 177

          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №83 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.254.19, м. Бяло поле по Кадастрална карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „За обществено-обслужващи и складови дейности“.           

           Решението, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.