ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1097/22.04.2023 г.

понеделник, 22 май 2023 11

НА ВНИМАНИЕТО НА ОГНЯН МАРИНОВ МАРИНОВ,  ГР. ЛУКОВИТ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, отдел РУТОС съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №188/26.04.2023 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и  застрояване /ПРЗ/ и приложените към него ВиК и Електро схеми, в обхват ПИ с идентификатор 44327.194.48, м.” Панега” по кадастралната карта на гр. Луковит, с цел смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, отреждане на имота „За жилищно застрояване“ и предвиждане на ограничителни линии на застрояване.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.