ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1051/24.04.2023 г.

понеделник, 24 април 2023 170

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №508 от Протокол №61/13.04.2023 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктура – въздушна линия на нов електропровод 110 кV, с трасе през поземлени имоти с идентификатори 44327.25.69, 44327.25.73, 44327.25.68, 44327.25.71, 44327.22.16, 44327.368.7, 44327.21.9, 44327.21.1, 44327.21.7, 44327.21.8 и 44327.21.10, всичките в землището на гр. Луковит, с цел присъединяване на предвидена за реализиране в ПИ с идентификатор 44327.26.17, 44327.25.65 и 44327.275.55 по Кадастрална карта на гр. Луковит, фотоволтаичната централа.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/