ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1050/24.04.2023 г.

понеделник, 24 април 2023 197

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №495 от Протокол №60/28.03.2023 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктура – подземен електропровод, с цел довеждане на електрическа енергия от имот с идентификатор 56099.1.1, област Ловеч, Община Луковит, с. Петревене, м. Менковец, до имот с идентификатор 56099.1.42, област Ловеч, Община Луковит, с. Петревене, м. Менковец, преминаващ през следните поземлени имоти /ПИ/ извън границите на урбанизираните територии: ПИ с идентификатор 56099.1.181, област Ловеч, Община Луковит, с. Петревене, м. Падините, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3001 кв.м. и стар номер 001043.           

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/