ОБЯВЛЕНИЕ

петък, 21 юни 2013 588

Община Луковит на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост обявява на заинтересованите лица, че започва процедура за принудително отчуждаване на недвижим имот ПИ с идентификатор 
номер  44327.77.17 находящ се в землището на гр. Луковит, в местността  «Панега», категория на земята при неполивни условия: трета, с начин на трайно ползване: нива, площ от 1,280 дка, при граници: имот с идентификатор номер 44327.77.18, имот с идентификатор номер 44327.115.45, имот с идентификатор номер 44327.77.30 и имот с идентификатор номер 44327.77.15, предназначен за изграждане на обект публична общинска собственост, съгласно одобрен ПУП-ПП  за изграждане на елементите от техническата инфраструктура с цел осигуряване на транспортен достъп до имот, захранване с ток, вода, както и довеждащ канализационен колектор за ПИ с идентификатор 44327.80.25 /отреден за ПСОВ/, собственост на 
«ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ» АДСИЦ, по Нотариален акт за продажба на земеделска земя номер  93, том II, рег.номер  538, дело 306 от 18.05.2006 г. на Нотариус номер 377 по регистъра на НК.
 Паричното обезщетение в размер на 998.00 лв. ще бъде изплатено от собствени средства на Общината, внесено в Райфайзен банк – офис Луковит по сметка на правоимащото лице - «ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ» АДСИЦ.