ОБЯВА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. ТОРОС

понеделник, 20 юни 2022 85

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

№ 01-1699/20.06.2022 ГОД.

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от  Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров - Кмет, ЕИК 000291602, с адрес: гр. Луковит , ул. ”Възраждане” № 73, тел. 0697/5-24-64

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

 „Изграждане на комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол в  двора на ОУ "Васил Левски"“

в ПИ  с идентификатор 43058.700.490 по Кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на с. Торос, съответстващ на УПИ  I, кв. 43 по Регулационния план на с. Торос.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: инж. Христина Петкова Ангелова - директор дирекция „ПРУТ“ при Община Луковит, гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73, тел.0898633361

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а,  e-mail: [email protected]

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

           Поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 43058.700.490 по Кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на с. Торос, съответстващ на УПИ  I, кв. 43 по Регулационния план/РП/ на с. Торос се намира в урбанизираната територия на с. Торос, Община Луковит. Имотът е с площ от 5606 кв.м., с начин за трайно ползване: „За обект комплекс за образование“. Имотът е застроен и попада в строителните граници на населеното място. Отреждането му съгласно действащия ПУП е „за училище“.

           Предмет на инвестиционното намерение е обновяване на съществуваща спортна площадка в двора на ОУ "Васил Левски" с. Торос.

           Достъпът до двора на училището и съответно до площадките се осъществява чрез централният вход от изток от ул. „Никола Вапцаров“.

           Съществуващите спортни площадки са изградени заедно със строителството на сградата на училището. На място са трудно разграничими очертанията на игрища за мини-футбол, баскетбол и волейбол. Всички площадки са изпълнени с асфалтова настилка, като в годините на експлоатацията им не са правени ремонти. Настилката е пропукана с видимо затревяване на пукнатините и с ями от пропадания на основата. Игрищата разполагат със стари и амортизирани уреди като: врати за мини-футбол, кошове и пилони за опъване на мрежа за волейбол.

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

           Комбинираната спортна площадка за мини-футбол и волейбол е с размери  39,55/19,56 м.

           Видове строителни дейности при изграждането:

  • Фрезоване на старата асфалтова настилка;
  • Полагане на бетонови легнали бордюри за ограничаване на площта на игрището;
  • Изпълнение на нова армирана бетонова настилка с деб. 10 см.;
  • Монтиране на ограждаща межа с готови поцинковани оградни пана по периметъра на игрището за мини-футбол и волейбол с височина 4,00м и стоманени колони през 2,50 м. осово и една пешеходна врата.
  • Полагане на настилка от изкуствена трева с височина на тафта 40мм. с посипка от кварцов пясък и каучукови гранули за комбинирано игрище за Мини-футбол и волейбол;
  • Полагане на нови спортни уреди – врати за мини-футбол и пилони за волейбол

           За всички спортни уреди ще се изпълнят единични бетонови фундаменти, дителя.

           Комбинирано игрище за Мини-футбол и волейбол  – 773,60 кв.м

           Обща площ на спортните площадки – 1182 кв.м

           Отводняването на терена е решено чрез оттичане на дъждовните води в зелените площи.

           Изкопаната земна маса за реализиране на инвестиционното намерение, ще се ползва за запръстяване на Регионално депо-Луковит.

           Взривни работи не се предвиждат.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

           Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействия на обекта на предложението.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

           Инвестиционното намерение се предвижда да се реализира в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 43058.700.490 по Кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на с. Торос, Община Луковит, съответстващ на УПИ  I, кв. 43 по Регулационния план/РП/ на с. Торос. Имотът се намира в урбанизираната територия на с. Торос, Община Луковит. Имотът е с площ от 5606 кв.м. Имотът е застроен и попада в строителните граници на населеното място. Отреждането му съгласно действащия ПУП е „за училище“.

           Достъпът до двора на училището и съответно до площадките се осъществява чрез централният вход от изток от ул. „Никола Вапцаров“.

           На север, запад и юг имотът граничи с улици.

Географските координати от контура на площадката на инвестиционното намерение са:

 Т1.  43°05'53.3"С и 24°16'35.7"И

 Т2.  43°05'53.0"С и 24°16'34.5"И

 Т3.  43°05'54.5"С и 24°16'35.1"И

 Т4.  43°05'54.4"С и 24°16'35.9"И

           В близост до площадката няма защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство.

           Не се очаква трансгранично въздействие, предвид отдалечеността на площадката от границите на република България.

           Реконструкция на пътна инфраструктура не се предвижда.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

           Не се предвижда водовземане и  ползване на повърхностни води или подземни води.       

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

           Инвестиционното намерение не предполага наличието на вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

           Инвестиционното предложение не предвижда емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

           Реализирането на инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

           Отводняването на терена е чрез оттичане на дъждовните води в зелените площи.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

           Инвестиционното предложение не предвижда наличие на опасни химични вещества на площадката.