Община Луковит обявява на собствениците на ПИ с идентификатор номер 44327.77.17, находящ се в землището на гр. Луковит, в местността «Панега»

понеделник, 24 юни 2013 496

 Община Луковит обявява на собствениците на ПИ с идентификатор номер  44327.77.17, находящ се в землището на гр. Луковит, в местността  «Панега», категория на земята при неполивни условия: трета, с начин на трайно ползване: нива, площ от 1,280 дка, при граници: имот с идентификатор номер 44327.77.18, имот с идентификатор номер 44327.115.45, имот с идентификатор номер 44327.77.30 и имот с идентификатор номер 44327.77.15, предназначен за изграждане на обект публична общинска собственост, съгласно одобрен ПУП-ПП  за изграждане на елементите от техническата инфраструктура, че паричното обезщетение определено в Заповед номер  215/19.06.2012 г. на Кмета на Общината в размер на 998.00 лв. е  внесено в Райфайзен банк – офис Луковит на разположение на правоимащото лице - «ЕЛАНА ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ» АДСИЦ и  изплащането му започва да тече от 12.07.2012 г.