Община Луковит обявява:

понеделник, 13 май 2013 682

На основание Заповед номер  325/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за  отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Бежаново, Община Луковит, 
имот номер  092011 с площ от 148,366 дка , II кат., местност ”Летище”  с начална конкурсна цена 9,99 лв./дка. Депозит за участие в размер на 450.00 лв. 
имот номер  092012 с площ от 463,480 дка , II кат., местност”Летище”  с начална конкурсна цена 9,99 лв./дка. Депозит за участие в размер на 1400.00 лв. 
 Конкурсът да се проведе на 28.10.2011 г. от 14.00 часа в  Административната сграда на Община Луковит
 Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 27.10.2011 г. срещу заплащане в брой 30.00 лв. /тридесет  лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 27.10.2011 г. в Деловодството на Община Луковит.