О Б Я В Л Е Н И Е № 01-3143/28.09.2018 ГОД.

вторник, 30 октомври 2018 160

        На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за  изменение   на подробен  устройствен план/ПИПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/   в обхват урегулиран поземлен имот І-650 в кв.43 по регулационния и кадастрален план на  с.Ъглен, Община Луковит.                 

        В 14-дневен срок от съобщението по ал.3 всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПИПУП-ПРЗ до общинската администрация  съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.