На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Луковит уведомява заинтересованите лица ...

понеделник, 24 юни 2013 1044

На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Луковит уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на гр. Луковит ЕКАТТЕ 44327, с. Бежаново ЕКАТТЕ 03143, с. Беленци ЕКАТТЕ 03373, с. Дерманци ЕКАТТЕ 20688, с. Дъбен ЕКАТТЕ 24236, с. Карлуково ЕКАТТЕ 36511, с. Торос ЕКАТТЕ 43058, с. Петревене ЕКАТТЕ 56099, с. Пещерна ЕКАТТЕ 56318, с. Румянцево ЕКАТЕ 63327, с. Тодоричене ЕКАТЕ 72552, с. Ъглен ЕКАТТЕ 85010.
 Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ гр. Луковит.
Г  Р  А  Ф  И  К
за сключване на споразумения във връзка с чл. 37 в от ЗСПЗЗ 
в Община Луковит за стопанската 2012-2013 г.
ДАТА    ЗЕМЛИЩЕ
15.08.2012 г.    гр. Луковит
16.08.2012 г.    с. Тодоричене
17.08.2012 г.    с. Торос, с. Пещерна
20.08.2012 г.    с. Дерманци
21.08.2012 г.    с. Карлуково, с. Петревене
22.08.2012 г.    с. Бежаново, с. Ъглен
23.08.2012 г.    с. Беленци, с. Румянцево, с. Дъбен
 Заседанията на комисията ще се провеждат в Общинска служба по земеделие гр. Луковит от 10:00 часа за първо землище и от 14:00 часа за второ землище.