ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛУКОВИТ

вторник, 05 септември 2023 151

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

ДОКЛАД

от инж. Владимир Даскалов – председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Луковит, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

Относно: Предложение за определяне от Общински съвет Луковит на съдебни заседатели за Районен съд гр. Луковит

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №540/25.07.2023 г., взето с Протокол № 68 от заседание проведено на 25.07.2023 г., Общински съвет Луковит откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд гр. Луковит, определи правила за нейното провеждане, както и срок, в който да се подават документите на кандидатите, утвърди образци и създаде временна комисия за провеждане на процедурата.

На 27.07.2023 г. във вестник „24 часа“/ брой 176 от 27.07.2023 г., стр.26 и на интернет страницата на Община Луковит, в Директория „Актуално“, секция „Новини“ и секция „Обявления“ беше публикувано обявление за откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

В определения срок, съгласно Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит в деловодството на Община Луковит са подадени 22 /двадесет и две/ заявления от кандидати за съдебен заседател за Районен съд - Луковит.

На 14.08.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет се проведе закрито заседание на временната комисия, по време на което бяха разгледани подадените документи на кандидатите за съдебни заседатели. Обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт се установиха служебно от комисията с писмо с изх. №ОбС- 165/14.08.2023 г. до Дирекция Обща администрация - Община Луковит.

След като прегледа документите на кандидатите, комисията установи, че същите са представени в съответствие с чл. 68, ал. З от Закона за съдебната власт, отговаря на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, не са налице ограниченията на чл.67, ал. З от ЗСВ и всички кандидати ще бъдат допуснати до изслушване.

Комисията изготви списък на допуснатите до изслушване кандидати, който заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. З, т. 9 от ЗСВ бяха публикувани на интернет страницата на Община Луковит, в Директория „Актуално“ и секция „Обявления“ на 14.08.2023 г., съгласно чл. 68. ал. З от ЗСВ.

Комисията определи дата за публично изслушване на 28.08.2023 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Луковит за кандидатите за съдебни  заседатели за Районен съд - Луковит.  

Допуснатите до изслушването кандидати за съдебни заседатели бяха уведомени персонално чрез писмо с изх.№ О6С-169/14.08.2023 г. от председателя на ВК, за датата, часа и мястото на публичното изслушване.

Изслушването на кандидатите за съдебен заседател за Районен съд-Луковит се проведе на 28.08.2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет. Не по- късно от три работни дни преди изслушването на юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност бе дадена възможност да представят на Общински съвет становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

До 25.08.2023 г. в деловодството на Община Луковит не постъпиха въпроси и становища. Изслушването е обективирано в Протокол №3/28.08.2023 г.

На публичното изслушване на 16.08.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Луковит присъстваха двадесет и един кандидати. Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели е обективирано в протокол.

На кандидатите беше дадена възможност да се представят и да изложат мотиви за кандидатурата си за съдебен заседател. На кандидатите бяха зададени въпроси, свързани с функциите на съдебния заседател в наказателния процес.

След проведеното изслушване на всички допуснати по документи кандидати за съдебни заседатели, временната комисия продължи работата си в закрито заседание и констатира следното:

1. Комисията установи, че всички изслушани кандидати са запознати с фигурата на съдебния заседател в наказателното съдопроизводство, с ролята на съдебния заседател на представител на гражданското общество в съдебния процес, със значението на придобитите от тях знания и житейски опит за качеството на постановените съдебни актове и за справедливостта на наказателния процес.

2. Всички кандидати показаха познаване на правната регламентация на участието на съдебни заседатели в разглеждането на наказателни дела, на техните права и задължения.

3. Част от кандидатите са били съдебни заседатели и през предходния мандат, което означава, че вече са запознати с работата и отговорностите на съдебния заседател и биха се справили с поставените им задачи. Над 10 на сто от кандидатите притежават образование и квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности, с което биха били полезни в случаите на участие в наказателния процес на малолетни и непълнолетни лица; друга част от тях са с икономическо образование, с което биха помогнали с експертно мнение при разглеждане на дела, чиито предмет са престъпни действия в икономическата сфера.

4. Всички кандидати са комуникативни и заявяват, че ще се стремят да осъществяват задълженията си коректно, да бъдат честни, безпристрастни и отговорни.

Всички кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Луковит имат необходимия потенциал да бъдат съдебни заседатели, представили са всички изискуеми документи по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ, отговарят на изискванията на закона и по отношение на тях не са налице ограниченията на чл. 67, ал. З от ЗСВ.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 68а, ал. З от Закона за съдебната власт и е публикуван на интернет страницата на Община Луковит на 05.09.2023 г.

Предвид гореизложеното и след обсъждане предлагам следният

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 68а, ал. 4 и чл. 67а, ал. З от Закона за съдебната власт Общински съвет Луковит да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд гр. Луковит, които предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ловеч както следва:

 1. Галя Цанкова Иванова
 2. Галя Иванова Николова
 3. Йорданка Илиева Димитрова
 4. Нина Иванова Крачунова
 5. Габриела Николаева Иванова
 6. Марияна Василева Иванова
 7. Георги Александров Черналиев
 8. Теодора Гачева Симеонова
 9. Йорданка Върбанова Йорданова
 10. Евгени Лазаров Иванов
 11. Силвия Георгиева Петкова
 12. Екатерина Иванова Маринова
 13. Мима Захариева Василева
 14. Нина Стефанова Димитрова
 15. Пламенка Петкова Николова
 16. Атанас Стоянов Колев
 17. Виолета Йорданова Иванова
 18. Цонка Тодорова Иванова
 19. Маргарита Николаева Михайлова-Цветкова
 20. Галина Николова Иванова
 21. Милчо Василев Милчев
 22. Емилия Милкова Орбова

2. Прекратява дейността на Временната комисия за провеждане на процедура за подбор на съдебни заседатели, създадена с Решение №540/25.07.2023 г.

3. Възлага на Председателя на Общински съвет Луковит да изпрати на Председателя на Окръжен съд - Ловеч списък на кандидатите за съдебни заседатели, заедно с копие от решенията и документите по чл. 68, ал. З от ЗСВ.

 

С уважение,
ИНЖ. ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ
Председател на Временна комисия за
провеждане на процедура за избор на
съдебни заседатели при Районен съд - Луковит
и Окръжен съд - Ловеч, създадена с
Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

Файлове:

1 - Доклад

1 - Протокол №3

https://www.livechatalternative.com/