Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ № 44327.243.12, МЕСТНОСТ “БЯЛО ПОЛЕ” - ГР. ЛУКОВИТ

петък, 01 март 2024 5

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административния процесуален кодекс, Община Луковит уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

петък, 23 февруари 2024 23

Общински съвет Луковит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 52 от 19.02.2024 г. на Общински съвет Луковит, открива…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-299/01.02.2024 г.

четвъртък, 15 февруари 2024 43

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват: УПИ ІІІ в кв. 227,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-392/08.02.2024 г.

сряда, 14 февруари 2024 37

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.2607 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-223/24.01.2024 г.

сряда, 24 януари 2024 51

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №28 от 22.01.2024 г. на кмета на Община Луковит, е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-126/15.01.2024 Г.

понеделник, 15 януари 2024 63

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №30 от Протокол №4/28.12.2023 г. на Общински съвет Луковит е одобрено техническо задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА НОВО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

петък, 05 януари 2024 53

На основание чл. 122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на ново комплексно разрешително на “ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит за експлоатация…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3214/14.12.2023 г.

четвъртък, 14 декември 2023 64

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №613 от 13.12.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-31177/30.11.2023 г.

вторник, 05 декември 2023 72

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №598/29.11.2023 г. е одобрен проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) - План за регулация (ПР) в обхват…

СЪОБЩЕНИЕ №01-2910/03.11.2023 г.

петък, 01 декември 2023 79

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЛОНКА ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА, СОФИЯ На основание чл. 140, ал .3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2687/17.10.2023 г.

петък, 01 декември 2023 73

НА ВНИМАНИЕТО НА ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕЛЬОВ, СОФИЯ На основание чл. 128, ал .3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТО”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: „ПУП – ПРЗ ЗА  ПИ 20688.59.326, местност „Остреница“,…

СЪОБЩЕНИЕ №01-2822/27.10.2023 г.

петък, 01 декември 2023 62

НА ВНИМАНИЕТО НА ИВЕТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА,  ЛУКОВИТ На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния…

https://www.livechatalternative.com/