Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1942/19.07.2021 г.

понеделник, 19 юли 2021 19

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 288/16.07.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1581/08.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 21

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1612/11.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 14

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1864/12.07.2021 г.

понеделник, 12 юли 2021 18

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №37 от 05.07.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване – гараж“ в…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1427/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 29

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 21

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1425/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 24

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1424/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 26

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1685/21.06.2021 г.

понеделник, 21 юни 2021 32

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 325/21.06.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 10 юни 2021 85

   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС” съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1304/14.05.2021г.

четвъртък, 03 юни 2021 68

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура – трасе на електропровод…

Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Данов Карс“ ЕООД

вторник, 01 юни 2021 88

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…