Обявления


РЕШЕНИЕ №ПН ЕО 13/2024 Г. НА РИОСВ-ПЛЕВЕН ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ОТНОСНО ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

четвъртък, 06 юни 2024 21

На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Луковит обявява Решение №ПН ЕО 13/2024 г. на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1065/16.04.2024 г.

четвъртък, 16 май 2024 34

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на Подробен устройствен план в обхват ПИ с идентификатори 44327.243.12, м. “Бяло поле“ по Кадастрална карта…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-829/26.03.2024 г.

петък, 10 май 2024 75

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА КУРТЕВА НА ВНИМАНИЕТО НА РАДКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: ”Проект…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1224/08.05.2024 г.

четвъртък, 09 май 2024 50

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №79 взето с Протокол №8/25.04.2024 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1004/11.04.2024 г.

четвъртък, 25 април 2024 53

Община Луковит на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №65, взето с протокол №7/26.03.2024 г. на Общинския съвет Луковит е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1092/18.04.2024 г.

четвъртък, 18 април 2024 50

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №220/18.04.2024 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на Марио Димитров Маринов

понеделник, 15 април 2024 70

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1046/12.04.2024 г.

петък, 12 април 2024 53

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИН НИКОЛОВ НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЬО СТАНЕВ   Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №207/12.04.2024 г. е одобрен проект: ”ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-545/27.02.2024 г.

четвъртък, 28 март 2024 80

НА ВНИМАНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ МИТЕВ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен: ”ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА…

НЯМА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

сряда, 27 март 2024 62

На 19.03.2024 г. се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Ловеч, избрана с Решение №52/19.02.2024 г., взето с Протокол №6 от 19.02.2024 г. на Общински съвет Луковит.…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-811/25.03.2024 г.

вторник, 26 март 2024 76

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №151 от 25.03.2024 г. на  кмета на Община Луковит, е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-721/15.03.2024 г.

понеделник, 25 март 2024 77

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №131 от 14.03.2024 г. на кмета на Община Луковит, е разрешено изработването на Проект за изменение на Подробен…

https://www.livechatalternative.com/