Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-3360/25.11.2020 г.

четвъртък, 26 ноември 2020 10

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед № 602/24.11.2020 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3304/19.11.2020 г.

петък, 20 ноември 2020 12

Община Луковит на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №166, взето с протокол №20/03.11.2020 год. на Общинския съвет - Луковит е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за (ПП)…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3284/16.11.2020 г.

сряда, 18 ноември 2020 19

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 589/13.11.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

Обявление № 01-2655/14.09.2020 ГОД.

вторник, 29 септември 2020 100

             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата…

СЪОБЩЕНИЕ №01-2000/17.07.2020 г.

вторник, 21 юли 2020 158

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 16.07.2020 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за:…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1786/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 172

         На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №333/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1785/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 156

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №332/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1518/05.06.2020 г .

петък, 05 юни 2020 167

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №285/04.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1517/05.06.2020 г.

петък, 05 юни 2020 155

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №283/03.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1324/12.05.2020 г.

сряда, 13 май 2020 206

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №102 от Протокол №8/29.04.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на за Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1127/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 192

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №201/10.04.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1125/13.04.2020 г.

вторник, 14 април 2020 174

          На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №73 от Протокол №8/30.03.2020 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…