Обява за заседание на 31.08.2016 г. на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ


На основание чл. 72 б, ал. 3 и ал. 4 от ППЗСПЗЗ на 31.08.2016 г. в ОСЗ Луковит комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД 12-174/29.07.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч ще проведе заседание за землища с. Бежаново, с. Ъглен – от 10:00 часа и гр. Луковит – от 11:00 часа.