„Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

събота, 31 май 2014 1319

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес:гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № 320/31.05.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Предмет на поръчката:„Строително- ремонтни работи наобекти: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ и Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит” разеделена в две обособени позиции:

  1. „Строително- ремонтни работи на обект: "Рехабилитация/реконструкция на път ІV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/
  2. „Строително- ремонтни работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”

2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.

3. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: „Комплексна оценка” (КО) с максимален бр. точки 100. КО = ТП х 50% + ФП х 50%

ü ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) - качество на предложената организация и начин за изпълнение на предмета на поръчката, качество на крайния продукт, техническо изпълнение - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %

ТП = А. Т. х 20% + Т1 х15% + Т2 х 15%

ü А. Т. - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ тегловен коефициент - 20%

ü T1 - предположен допълнително гаранционен срок тегловен коефициент - 15%

ü Т2 - Срок на изпълнение на поръчката тегловен коефициент – 15 %

ü ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена и ценообразуващи показатели - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 50 %

4. Срок за изпълнение на поръчката: Максималният срок за изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции е 9 / двет / месеца.

5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.

6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73, в срок до 20.06.2014 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане73 не по-късно от 17:00 часа на 30.06.2014 год.

Заповед цена | ДОКУМЕНТИ | Въпроси и отговори | Решение| Информация| Уведомително писмо | Съобщение

https://www.livechatalternative.com/