Покана за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на долината на Панега“

вторник, 27 август 2013 788

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, 73, тел. 0697 / 524-64, факс: 0697 / 5 20-14, отправя покана за участие в открита процедура по реда на чл.16 ал.4 от ЗОП открита със Заповед номер 304/ 04.06.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия: 1. Предмет на поръчката: „Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на долината на Панега“, рекламни дейности и промоция” по проект „Магията на долината на Панега“ - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица - Червен бряг”, ДБФП номер BG161PO001/3.2-03/2012/006, изпълняван от Община Луковит в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 2.Общо количесто или обем: Обхватът на поръчката е Разработване на нови комплексни туристически маршрути и нови туристически пакети под името „Магията на долината на Панега“, рекламни дейности и промоция”, с ориентировъчна стойност заложена по бюджет: 239 085,00 лв без ДДС; 3. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели: ПОКАЗАТЕЛ „КАЧЕСТВО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ” (Тi) с относителна тежест на показателя 70%. Техническото предложение следва да съдържа следните раздели:  Методология за разработване на туристически пакети (Тi 1.1) с 20 точки.  Концепция на участника (Тi 1.2) с 30 точки  Качество на предлаганите информационни материали (Тi 1.3) – 30 точки  Методология на участника за изпълнение на договора (Тi 1.4) – 20 точки Максималната оценка по този показател е 100 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели: Тi = Тi 1.1 + Тi 1.2 + Тi 1.3 + Тi 1.4 Финансова оценка – (Фi) с относителна тежест на показателя 30 %. Комплексната оценка (Еi) на офертата на участника за изпълнение на обществената поръчка ще се изчислява по формулата: Еi = 0,7.Тi + 0,3.Фi 4. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни. 5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”. 6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 05.07.2013 год.

Документи | Въпроси и отговoри | Уведомление

https://www.livechatalternative.com/