Покана за участие в обществена поръчка с предмет на поръчката: Предоставяне на правни консултации на Община Луковит

вторник, 27 август 2013 764

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, номер 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП открита със Заповед номер 351 /03.07.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: Предоставяне на правни консултации на Община Луковит
2.Общо количесто или обем: Услугата е за предоставяне на консултантски услуги на Община Луковит за обезпечаване дейността на отделите на общинската администрация, включващо текущо съгласуване на документи и преписки на общинската администрация; предоставяне на становища относно текущи правни въпроси по действащите нормативни актове, относими към дейността на общинската администрация; участието на правоспособни юристи в заседанията на специализирани комисии на Община Луковит по отделни области, съобразено с тяхната специализация, опит и специфични познания; съгласуване административни и нормативни актове; изготвяне на договори и други документи от документооборота на общинската администрация; предоставяне на текущи консултации на служители на администрацията на Община Луковит
3. Критерият за оценка на офертите е икономически най- изгодна оферта: Комплексната оценка на всеки участник се получава като сбор от оценките по всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула: Ко = Тi + Фi , където:Ко – комплексната оценка на офертата на i-ия участник;Тi – техническата оценка на офертата на i-ия участник;Фi – финансовата оценка на офертата на i-ия участник.2. Показатели и относителната им тежест:2.1. Техническата оценка Т се формира като сбор от оценката на Техническите предложения по подпоказатели: П1 – „Приложима нормативна рамка“ и П2 – „Организация на работата и ресурсна обезпеченост“, съгласно посочената в методиката система от критерии и точки и приложените към нея таблици. Нейната максимална стойност е 70 точки.За всеки подпоказател се поставят точки. Максималният брой точки за подпоказател П1 – „Приложима нормативна рамка“ е 30 т., а за подпоказател П2 – „Организация на работата и ресурсна обезпеченост“ е 40 т., а максималният брой точки по показател „Техническата оценка“ възлиза на 70 т. Оценката на Техническото предложение се извършва по Таблица за Техническа оценка Общият брой точки по показателя Техническа оценка се получава по следната формула: Тi = П1 + П2, където:Т е техническата оценка П1 е „Приложима нормативна рамка“; П2 е „Организация на работата и ресурсна обезпеченост“; i e i–тия участник. Техническата оценка на всеки участник представлява средно-аритметичният брой получени точки за всеки един участник въз основа на общия брой точки от индивидуалните оценки на членовете на комисията за съответната оферта се разделя на броя на членовете на комисията (оценителите). 2.2. Финансова оценка – Фi. Оценката на ценовото предложение се изчислява по следната формула: Фi = Pmin/Pi*30, където:Ф е оценката на ценово предложение;Pmin е най-ниското ценово предложение, предложено от участник; Pi е ценово предложение на i-ия участник; i е i-ия участник.Максимална оценка по показател Фi, която може да получи участника с най-ниско ценово предложение е 30 точки.2.3. Обща оценка – Е.Комплексната оценка се получава въз основа на сбора от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като максималният брой точки, който може да получи участник в процедурата е 100 точки
4. Срок на валидност на офертните предложения – 90 календарни дни.
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, Администрация, рубрика "Обществени поръчки”.
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” номер 73 не по-късно от 16.00 часа на 11.07.2013 год.

Документи

https://www.livechatalternative.com/