Покана за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”

петък, 13 септември 2013 810

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане” 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение 453/27.08.2013 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014” в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели
Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на монитор за новородено, кардиофетален монитор, детски пациентен монитор, транспортен кувьоз, стационарен кувьоз, респиратор, наркозен апарат, кардиотокограф, 10 бр. пациентски монитори, клетка на Роше и комбинирана дървена шведска стена
2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 и глава пета от ЗОП.
3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява като сбор от три показателя:
П1 – Гаранционен срок с относителна тежест 0,4
П2 – Срок за доставка с относителна тежест 0,2
П3 – Предлагана цена с относителна тежест 0,4
по следната формула, приложима към всеки допуснат до оценка участник:
КО=П1+П2+П3
Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
4. Прогнозна стойност – 1 026 240.00 лв. без ДДС както следва:
Обособена позиция 1: 710 000.00 (седемстотин и десет хиляди) лева
Обособена позиция 2: 129 000.00 (сто двадесет и девет хиляди) лева
Обособена позиция 3: 187 240.00 (сто осемдесет и седем хиляди двеста и четиридесет) лева
5. Срок на валидност на офертните предложения – 180 дни.
6. Място за получаване на документацията: гр. Луковит, ул. „Възраждане” ¹ 73, в срок до 14.10.2013 год. 17:00 часа. От датата на публикуване на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Профил на купувача - Обществени поръчки”.
7. Цената на документацията за участие в обществената поръчка е в размер на 10 (десет) лева без ДДС.
Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по към бюджет по сметка: IBAN: BG 14 RZBB 9155 84 200 53 004 и BIC: RZBBBGSF, на община Луковит в „Райфайзен Банк”АД – гр.Луковит, код за плащане 447000.
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17:00 часа на 24.10.2013 год.
Документи

Заповед за опредляне на дата за открито заседание на комисията по отваряне на ценови оферти

Въпроси и отговори

https://www.livechatalternative.com/