покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит”...

понеделник, 22 юли 2013 737

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на експертни и технически услуги за звеното за изпълнение на инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит””
1. Вид на процедурата: чл. 16, ал.8 от ЗОП
2. Обект на поръчката : Услуга
3. Код съгласно класификатора: 79420000 –услуги по управление;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 398 300лв. без ДДС
5. Срок за изпълнение на поръчката е 26 месеца, в рамките на договор DIR - 51011116-С047 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 год.
6. Показател за избор - “икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:
1. Техническа оценка – Т – 60 т.
Техническата оценка Т се формира като сбор от оценката на Техническите предложения по подпоказатели:
П1 – „Обосновка на участника“ – 20 т
П2 – „Стратегия на участника“ – 40 т
2. Финансова оценка – Фi - Максимална оценка по показател Фi, която може да получи участника с най-ниско ценово предложение е 20 точки.
7. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, рубрика "Обществени поръчки”.
8. Място и срок за подаване на предложенията - Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес : гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17:00 часа на 19.04.2013 год.

Документи | Въпроси и отговори

https://www.livechatalternative.com/