Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Социалните заведения на територията на община Луковит

събота, 10 май 2014 1193

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви,
отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Социалните заведения на територията на община Луковитпо обособени позиции:

Обособена позиция 1– „Хляб и тестени изделия”

Обособена позиция 2– „Месо и месни продукти”

Обособена позиция 3– „Мляко и млечни продукти

Обособена позиция № 4 « Захар и захарни изделия

Обособена позиция № 5– „Плодове и зеленчуци”

Обособена позиция № 6–„Варива, подправки и други хранителни продукти и напитки „

Обособена позиция № 7 – Препарати за почистване

1. Вид на процедурата: 14, ал.1, т.2 от ЗОП

2.Обект на поръчката : доставка

3. Код съгласно класификатора: 15000000- Хранителни продукти, напитки

4. Прогнозна стойност на поръчката – 100 000 / сто хиляди/ лева без ДДС

5. показател за избор: най-ниска цена

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 19.06.2014 год.

ДОКУМЕНТИ

Дата за отваряне на ценово предложение

https://www.livechatalternative.com/