П О К А Н А за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 3 и чл. 101a, ал.1 от ЗОП

понеделник, 24 юни 2013 866

1. Наименование и адрес на Възложителя
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛУКОВИТ ” ЕООД, гр. Луковит, ЕИК номер 110504291, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит , ул. ”Княз Борис I” номер 52
2. Описание на предмета на поръчката
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на мултифункционален стационарен ултрaзвуков апарат”
3. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:
3.1 Апаратът трябва да е фабрично нов, неизползван, недемонстрационен и произведен не по – рано от 2012 г. ( прилага се декларация - свободен текст- от участника);
3.2 Апаратът да отговаря напълно на техническите и функционални изисквания, посочени в Приложение номер 1 на настоящата покана.
3.3 Срокът на доставка на апарата да е не по – голям от 30 дни след постъпване на авансовата вноска.
3.4 Гаранционният срок на ехографа да бъде не по – малък от 12 месеца.
4. Критерий за възлагане на поръчката:
„икономически най – изгодна оферта” като показателите за комплексна оценка и тяхната относителна тежест са посочени в Приложение номер 2 на настоящата покана.
5. Срок за публичен достъп до настоящата покана (съгласно чл. 101 а , ал. 2 ) : 7 дни.
6. Срок за получаване на офертите
Офертата трябва да бъде представена в Деловодството на МБАЛ Луковит от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер на адреса посочен в т.1., не по-късно от 7 дни след датата на публикуване на настоящата покана в Портала за обществени поръчки ( съгласно чл. 101 а , ал. 4).
Офертата следва да е поставена в подробно надписан и запечатан непрозрачен плик . Върху плика участникът посочва процедурата, за която кандидатства, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
6. Срокът, през който участникът е обвързан с офертата трябва да бъде не по- къс от 60 дни.
7. Начин на плащане
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставения апарат под формата на разсрочено плащане, съгласно приложен към настоящата покана Проект за договор - Приложение номер 3;
8. Приемане на изпълнението на поръчката
Изпълнението на обществената поръчка се приема от Възложителя, с подписване на Протокол за доставен изправен апарат, придружен с ръководство за експлоатация и СЕ декларация за съответствие на апарата и гаранционна карта с условията на гаранционна подръжка.
9.Изисквания към съдържанието на офертите
Всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:
• Техническа оферта - по образец с приложена таблица на съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, относно техническите параметри на Възложителя ( Приложение ¹1);
• Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
• Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП – по образец
• Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – по образец
• Декларация за наличие или отсъствие на условието по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – по образец
• Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя /когато е приложимо/.
• Заверено копие „Вярно с оригинала” на последния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на участника, заверен от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват. Минимално изискване - положителен финансов резултат за последната финансова година
• Декларация съдържаща списък на основните договори за доставка на оборудване, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години, включително стойностите, датите и получателите. Минимум три изпълнени договора за оборудване от оферирания модел на същия производител.
• Препоръки за добро изпълнение на посочените договори. Минимум три референции за оборудване от оферираната марка и модел.
• Валиден сертификат ISO 9001:2000 с обхват внос, дистрибуция, търговия и сервиз на медицинска апаратура и обучение за работа с медицинска апаратура , издаден на името на участника - копие, заверено с „Вярно с оригинала”
• Сертификат за СЕ - маркировка на предлаганото оборудване - копие, заверено с „Вярно с оригинала”
• За сервизните специалисти – копия, заверени „Вярно с оригинала” от дипломи и сертификати за преминали курсове на обучение при производителя на ехографа. Минимум двама сервизни специалисти със сертификат за успешно преминат курс на обучение във фирмата-производител на предлаганото оборудване.
• Оторизационно писмо от производителя на оборудването за дистрибуция и сервиз и за участие в конкретната процедура, издадена на името на участника;
• Проспекти/ каталози на производителя, в които да са подчертани и номерирани всички изисквани от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции;
• Ценова оферта – по образец.
Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в превод на български език.
Представените от участниците копия на документи, за които изрично не е указано друго, задължително трябва да имат заверка “Вярно с оригинала”.

Документи

https://www.livechatalternative.com/