Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Луковит

петък, 11 април 2014 1181

ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви,
отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Луковит”

1. Вид на процедурата: 14, ал.3,т.1 от ЗОП

2.Обект на поръчката : строителство

3. Код съгласно класификатора: 45233000 – Строителни работи по изпълнине на основа на пътни настилки

4. Прогнозна стойност на поръчката – 236 800 / двеста тридесет и шест хиляди и осемстотин / лева без ДДС

5. показател за избор: икономически най-изгодна оферта, съгласно следните показатели:

П1Предложен гаранционен срок за основен ремонт и рехабилитацияна пътища и улици – с тежест 35 точки.

П2Сумата от предложените от участника единични анализни цени за съответните видове работа – с тежест 65 точки. Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.com, www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки”

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 14.05.2014 год.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Заповед за цена

https://www.livechatalternative.com/