Извършване на услуги по сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, „Автокаско”, „Имущество“, Трудова злополука“ и „Живот”за нуждите на Община Луковит по обособени позиции“

четвъртък, 20 февруари 2014 748

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”№ 73, тел. 0697 / 524-64, факс 0697 / 5 20-14, отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП при следните условия:

1. Предмет на поръчката: „Извършване на услуги по сключване на застраховки „Гражданска отговорност”, „Автокаско”, „Имущество“, Трудова злополука“ и „Живот”за нуждите на Община Луковит по обособени позиции“

Обособена позиция №1:Извършване на услуги по сключване назастраховка „Гражданска отговорност“ и „Автокаско”, за нуждите на Община Луковит и бюджетните й звена“

Обособена позиция №2:Извършване на услуги по сключване назастраховка „Имущество“ за недвижимо и движимо имущество собственост на Община Луковит и второстепенните разпоредители на бюджетни средства“

Обособена позиция №3:Извършване на услуги по сключване назастраховка „Трудова злополука“ и „Живот”за нуждите на Община Луковит“

2.Общо количесто или обем:39000 лв без ДДС разпределени по три обособени позиции:

1. За Обособена позиция №1:до 6 500 лв. без ДДС.

2. За Обособена позиция №2: до 28 000 лв. без ДДС.

3. За Обособена позиция №3: до 4 500 лв. без ДДС.

3. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта” при следните критерии:

Техническа оценка на офертата- 40%

Оценка на финансовото предложение – 60%

4. Срок на валидност на офертните предложения – 60 календарни дни.

5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, Администрация, рубрика"Обществени поръчки”.


6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес:гр. Луковит, ул.”Възраждане” 73 не по-късно от 17.00 часа на 28.02.2014 год.

Документи

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

https://www.livechatalternative.com/