Доставката на лабораторните консумативи да става в минимално кратък срок след получена заявка и материалите да отговарят на нужните изисквания

четвъртък, 03 април 2014 1088

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

на основание чл. 14, ал. 3 и чл. 101a, ал.1 от ЗОП

 1. Наименование и адрес на Възложителя

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛУКОВИТ ” ЕООД, гр. Луковит, ЕИК110504291, със седалище и адрес на управление: гр.Луковит , ул.Княз Борис I” №52

 1. Описание на предмета на поръчката

Доставка на лабораторни консумативи”

 1. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:

Доставката на лабораторните консумативи да става в минимално кратък срок след получена заявка и материалите да отговарят на нужните изисквания

 1. Критерий за възлагане на поръчката:

„най-ниска цена”

 1. Срок за публичен достъп до настоящата покана (съгласно чл. 101 а , ал. 2 ) : 8дни.
 2. Срок за получаване на офертите

Офертата трябва да бъде представена в Счетоводството на МБАЛ Луковит от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер на адреса посочен в т.1., не по-късно от8 дни след датата на публикуване на настоящата покана в Портала за обществени поръчки ( съгласно чл. 101 а , ал. 4).

Офертата следва да е поставена в подробно надписан и запечатан непрозрачен плик . Върху плика участникът посочва процедурата, за която кандидатства, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

 1. Срокът, през който участникът е обвързан с офертата трябва да бъде не по- къс от 60 дни.
 1. Начин на плащане

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставените консумативи след получаване на фактура за доставка

 1. Приемане на изпълнението на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка се приема от Възложителя, с подписване на Протокол за доставка или фактура на лабораторните консумативи в МБАЛ- Луковит ЕООД.

9.Изисквания към съдържанието на офертите

Всеки участник следва да представи оферта, съдържаща:

 • Техническа спецификация - по образецс приложена таблица ( Приложение №1);
 • Валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника – копие, заверено „Вярно с оригинала”.
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП – по образец
 • Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – по образец
 • Декларация за наличие или отсъствие на условието по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – по образец
 • Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя /когато е приложимо/.
 • Заверено копие „Вярно с оригинала” на последния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на участника, заверен от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват. Минимално изискване - положителен финансов резултат за последната финансова година
 • Декларация съдържаща списък на основните договори за доставка на консумативи, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени за последните три години, включително стойностите, датите и получателите
 • Препоръки за добро изпълнение на посочените договори. Минимум три референции за доставка лабораторни консумативи
 • Ценова оферта – по образец.

Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в превод на български език.

Представените от участниците копия на документи,за които изрично не е указано друго, задължително трябва да имат заверка “Вярно с оригинала”.

ДОКУМЕНТИ

https://www.livechatalternative.com/