Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за

понеделник, 29 септември 2014 1122

Община Луковит с адрес:гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697/52464, факс 0697/52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на   обществена поръчка открита с Решение № 565/29.09.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Предмет на поръчката:Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011/014 

2. Вид на процедурата – чл. 16, ал.8 от ЗОП.

3. Прогнозна стойност на поръчката – 839 000 лв.без ДДС

5. Количество и обем: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване в рамките на проект „Преустройство и оборудване на Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Луковит” в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компютърен томограф и мамограф

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, апарат за ЕМГ, дуплекс доплер за доплерова сонография, холтер за ритъм, ЕКГ с измерване на кислород, температура, с регистриращо устройство за основни показатели

6. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 3 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора, от които срок за доставка на всяка обособена позиция е не по-малко от 5(пет) календарни дни от получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Максималният срок за доставка на всяка една от обособените позиции е не по-късно от 10.03.2015 г.

Срокът за инсталация на медицинското оборудване за всяка обособена позиция не може да бъде по-дълъг от 20 календарни дни от получаване на доставкатана медицинското оборудване.  Максималният срок за инсталация на всяка една от обособените позиции е не по-късно от 31.03.2015 г.

7. Схема на плащане: Заплащането на цената на поръчката ще се извършва по следната схема:

Авансово плащане - еднократно аванс в размер на  50 % от цената по договора. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на договора, представяне на фактура и банкова гаранция в размер на плащането.

Окончателно плащане в размер на 50% в 20 (двадесет)-дневен срок след извършване на доставката и въвеждане на оборудването в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол.

8.Критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”  за всяка обособена позиция

Класирането на офертата се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата по обособена позиция на участника се изчислява като сбор от четири показателя:

П1 –  Срок за доставка с относителна тежест 0,2

П2 – Срок на инсталация с относителна тежест 0,2

П3 – Технически предимства с относителна тежест 0,2

П4 – Предлагана цена с относителна тежест 0,4

9. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на  Обавление за поръчка, съгласно Директива 2004/18/ ЕО в Регистъра на обществените поръчки под № 625954, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg, рубрика "Обществени поръчки” в срок до 07.11.2014 год. 17:00 часа.

10. Офертите да бъдат отворени на: 11.11.2014г. от 10:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

ДОКУМЕНТИ | Решение- промяна | Въпроси и отговори | Решение за спиранеране

Pешение за прекратяване на процедура

https://www.livechatalternative.com/