Обща информация - електронни административни услуги


Обща информация за нормативно установените средства за електронна идентификация, които се използват при заявяване на електронни административни услуги, предоставяни от Община Луковит,  бързи връзки.

Начини за предоставяне на електронни административни услуги

  1. Община Луковит предоставя възможност за заявяване на административни услуги по електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на официалната страница на община Луковит в секция „електронни услуги“ на адрес:  https://auslugi.com/public/home/lukovit/index

 

  1. Заявяването на електронни административни услуги се извършва и чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.  Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Електронните административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел са достъпни чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление”.

 

  1. Общинска администрация Луковит, в качеството си на административен орган (чл. 1, ал. 1 от Закона за електронно управление) има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление", което позволява приемане и изпращане на документи по електронен път.

 

Услугите са достъпни през уеб интерфейса на Системата за е-Връчване:  

https://edelivery.egov.bg/

За да използвате предоставените електронни услуги, които се предоставят от Община Луковит е необходимо да имате:  

  1. Инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или  ПИК на  Националния осигурителен институт (НОИ).
  2. Притежавате регистрация/профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.
  3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

При подаването на Декларации по чл.116 от Закона за туризма се изисква да имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

https://www.livechatalternative.com/