Обща администрация


Всички документи са в .DOC формат и са съвместими за работа както с продуктите на Microsoft, така и с напълно безплатния офис пакет OpenOffice.org

 

 

УСЛУГА:

Съставяне на акт за раждане, издаване на удостоверение за раждане-оригинал, дубликат

Необходими документи:

Съобщение за раждане
Съдебно решение 
Протокол за намерено дете
Документ за самоличност, пълномощно 
Заявление по образец

Срок:

Акт за раждане до 7 дни
Удостоверение за раждане до 3 дни

Такса:

3.50 лв.

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11, плаща се в деловодството 
0697/525-42
Силвия Петкова – мл.експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Припознаване на дете

Необходими документи:

Заявление по образец 
Декларация нотариално заверена 
Документ за самоличност на припознаващ
Заявление за припознаване

Срок:

Съласно Семейния кодекс

Такса:

- обикновенна - 3.50 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11 
0697/525-42
Силвия Петкова – Мл. Експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Сключване на граждански брак и съставяне на акт. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал, дубликат

Необходими документи:

Документ за самоличност
Заявление по образец
Декларация за сключване на граждански брак; Медицински свидетелства

Срок:

няма

Такса:

74.70 лв.- с ритуал 
20.70 лв. - с подпис
146.70 лв. с ритуал извън общината
3.50 лв. - удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Ритуална зала при Община – Луковит 
0697/525-42
Силвия Петкова – Мл. експерт “ОА ”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Съставяне на акт за смърт. Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за първи, за втори и следващ път.

Необходими документи:

Съобщение за смърт
Съдебно решение
Заявление по образец

Срок:

До 48 часа

Такса:

3.50 лв.

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11 – плаща се в Деловодство
0697/525-42
Силвия Петкова – Мл. Експерт "ОА"

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Признаване от общината на чуждестранни съдебни решения и други актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация

Необходими документи:

Заявление по образец
Документ за самоличност на родителите, пълномощно 
Препис-извлечение от акт за гражданско състояние,

съставен от местни органи на власт в чужбина,

с оригинален печат, заверен и легализиран при необходимост
Препис от решението заверено от съда, който го е заверил
Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила
Декларация по чл. 117 т. 3 и 4 от КМЧП

Срок:

Услугата се извършва в сроковете по АПК

Такса:

Няма

Къде се извършва:

Стая № 11, плаща се в Деловодството

Телефон за контакти: 
Обслужващ:

0697/525-42
Силвия Петкова – Мл.експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Отразяване промяна по съдебен ред на лично, бащино и фамилно име в регистри по гражданско състояние и регистри за население

Необходими документи:

Документ за Влязло в сила съдебно решение 
Заявление по образец

Срок:

- обикновенна - З работни дни
- бърза - 1 работени ден
- експресна - до 2 часа

Такса:

- обикновенна - 3.50 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11 
0697/ 525-42
Силвия Петкова – Мл.експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Възстановяване или промяна имената на българските граждани. Отразяване по административен ред промяна на лично, бащино или фамилно име в актовете за гражданско състояние и регистрите за населението

Необходими документи:

Заявление за възстановяване или промяна на имена по чл.19 а от ЗГР Заявление за възстановяване на имена на непълнолетен по чл.19 а ЗГР Заверено копие от акт за раждане на лицето или заверен препис 
Заверени копия от актовете за раждане на родителите

Срок:

Един месец

Такса:

няма

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11 
0697/525-42
Силвия Петкова Мл. експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

Необходими документи:

Документ за самоличност
Заявление по образец

Срок:

- обикновенна - З работни дни
- бърза - 1 работени ден
- експресна - до 2 часа

Такса:

- обикновенна - 4.00 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва:

Стая № 11, плаща се в Деловодството

Телефон за контакти: 
Обслужващ:

0697/525-42
Силвия Петкова – Мл.експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:

Искане за издаване на удостоверение за наследници
Документ за самоличност или заверено пълномощно

Срок:

- обикновенна - З работни дни
- бърза - 1 работени ден
- експресна - до 2 часа

Такса:

- обикновенна - 5.50 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва:

Стая № 11, плаща се в Деловодството

Телефон за контакти: 
Обслужващ:

0697/525-42
Силвия Петкова – Мл.експерт “ОА”

Искане

Процедура

 

УСЛУГА:

Издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението

Необходими документи:

Документ за самоличност – пълномощно 
Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Срок:

- обикновенна - З работни дни
- бърза - 1 работени ден
- експресна - до 2 часа

Такса:

- обикновенна - 5.00 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11, плаща се в Деловодството 
0697/525-42
Йонка Димитрова - Гл. експерт „ОА”, Силвия Петкова – Мл.експерт “ОА”

Искане

Процедура

 

УСЛУГА:

Заверка на документи по гражданско състояние и гражданска регистрация, предназначени за ползване в чужбина

Необходими документи:

Лична карта на титуляра
Документ по гражданско състояние и гражданска регистрация
Нотариално заверено пълномощно
Заявлениепо образец

Срок:

- обикновенна - З работни дни
- бърза - 1 работени ден
- експресна - до 2 часа

Такса:

- обикновенна - 15.00 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11 – плаща се в Деловодство 
0697/525-42
Анка Антонова – Гл. Експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Заявяване на адресна регистрация

Необходими документи:

Лична карта 
Заявление за постоянен адрес по образец 
Документи: удостоверение за граждански брак или

съдебно решение за разтрогнат такъв,

удостоверение за раждане
Удостоверение за раждане на децата, лични данни за родители, братя и сестри.

Срок:

- обикновенна - З работни дни
- бърза - 1 работени ден
- експресна - до 2 часа

Такса:

- обикновенна - 4.00 лв.
- бърза - 50% увеличение от обкиновенната
- експресна - 100% увеличение от обкиновенната

Къде се извършва: 
Забележка:
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Стая № 11 – плаща се в Деловодство 
За малолетни,

непълнолетни и поставени под запрещение лица

заявяването на адресна регистрация се извършва от законните им представители 

0697/525-42
Йонка Димитрова – Гл. експерт “ОА”

Заявление

Процедура

 

УСЛУГА:

Сключване на граждански брак между български гражданин и чужд гражданин,както и между чужди граждани помежду им в Република България пред български орган по гражданско състояние

Необходими документи:

Лични карти
Заявление по образец
Разрешение от председател районен съд 
Документ представен от чуждия гражданин, че:
1. неговото отечествено право признава брака, 

сключен пред чуждастранен компетентен орган

2. по неговото отечествено право няма пречки за сключване на брака
Медицински свидетелства 
Декларации по образец – чл.12-13 от СК

Срок:

30 дни преди подписване на брака

Такса:

74.40 лв. - с ритуал
20.40 лв. - с подпис
3.50 лв. - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал,

дубликат (срок 3 дни)

Къде се извършва: 
Телефон за контакти: 
Обслужващ:

Ритуална зала гр. Луковит 
0697/525-42
Силвия Петкова – Мл.експерт “ОА”

Заявление

Процедура

Всяка промяна на необозначените за това местa, в бланките и заявленията, ги прави НЕВАЛИДНИ. Община Луковит си запазва правото за анулиране на документите, дори и при по-късно установяване на промени!