НПО


На територията на Община Луковит са учредени следните НПО:

 

Сдружение „Св. вмч. Георги Победоносец – гр. Луковит”

Адрес: гр. Луковит, ул. „Ал. Стамболийски” №7

Булстат: 176253516

Съд по регистрация: Ловешки окръжен съд
Партиден номер: 7
Съдебно дело: 7/2012

Интернет страница: ngo.lukovit.bg

 

Развива дейност в обществена полза. Целите на Сдружението са развитие на кулутрата в Община Луковит и утвърждаването на културни и духовни ценности чрез провеждане на различни мероприятия, в това число театри, рецитали, срещи с творци, беседи, изложби с културна насоченост и други; насърчаване и осигуряване свободен обмен на информация и идеи; осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите; подпомагане изграждането и поддържането на материално-техническата база за обучението на младежи; стимулиране на диалога и постигане на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми; да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.

 

Гражданско сдружение "Сродни души"

Адрес: Общински пазар, ветеринарна аптека «Теди»
Цели: Активизиране на духовния живот и поддържане на традициите на прогресивната луковитска интелигенция; пробуждане и популяризиране на националните добродетели и идеи. Предмет на основна дейност: Изучаване на миналото на родния край, културни паметници – поддържане и популяризиране; срещи с творци от миналото и настоящето.

 

"Фондация Помощ за Дом за момчета и момичета"

- с основна цел изхранване и подпомагане на децата от Дома за деца и младежи с физически увреждания и съхранен интелект – ШВЕЙЦАРСКО УЧАСТИЕ

 

Фондация "Уникална природа"

- регистрирана от СГС с Решение 1/2003 год. и подкрепена от ОбС гр. Луковит за водещ партньор при разработване на проекти, свързани с Екотуризма на територията на Община-Луковит.

Цел: Подпомага обмена контакти и информация, включително да осъществява контакти между български и чуждестранни неправителствени организации, фондации и сдружения с нестопанска цел, физически и юридически лица, съдействащи за откриване, възстановяване и запазване на уникални природни забележителности в Република България, разработването на проекти и програми в областта на опазването на околната среда, популяризиране на уникалността на българската природа с цел създаване на условия за развитие на регионите и селищата с уникални природни забележителности, привличане на изявени експерти.

 

"СДРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВО С ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА"

Юридическо лице с нестопанска цел с наименование

Цел: осигуряване на благоприятна икономическа среда чрез организиране на работни срещи, курсове, обучение, семинари, дискусии. Изготвяне на предложения пред законодателни и контролни органи с цел създаване на нова и усъваршенстване на съществуващата нормативна уредба в областта на интегриране на малцинствата в гражданското общество; лобиране на интересите на малцинствата от региона пред държавни институции, общински власти и обществени организации; обсъждане и кандидатстване по национални и международни програми за развитие, участие в програми и проекти с социално значение

 

“СДРУЖЕНИЕ РОМСКО ВКЛЮЧВАНЕ – БЪДЕЩЕ, ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ”

Юридическо лице с нестопанска цел

с адрес на управление: гр. Луковит, ул. “Синчец” № 8

Цели: Да подпомага гражданите от ромските малцинства, развитието на духовните ценности: в областта на културата, образованието, културната дейност, здравеопазване, техника, технологии и физическата култура. Проучване на социално-битови, икономически, финансови, правни и други проблеми на етническите малцинства от ромски произход свързани с комплексно развитие за интегрирането им в гражданското общество. Създаване на по-благоприятна социално-битова и икономическа среда на ромите от региона. Създаване на нова и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба в областта на интеграцията им. Защита интересите на ромите от региона пред държавни институции, общинските власти и обществени организации. Недопускане ограничаване на конституционно гарантираните права.

 

"СДРУЖЕНИЕ МЛАДЕЖИ ЗА ЛУКОВИТ”

Юридическо лице с нестопанска цел

Гр. Луковит, ул. “Оряховска” № 64
Цел: Защита на социалните интереси на младите хора. Указва помощ на уязвимите. Борба с безработицата сред младите хора. Опазване на околната среда. Закрила здравето и живота на хората.

 

"Фондация Дипломат - Балкански център"

- Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, с адрес на управление:  гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 46, http://www.fdbc.bg.
Цели: 
- Развитие на културните традиции и народно творчество.
- Развитие и утвърждаване на ценностите в областта на спорта и здравеопозването.
- Образование и обучение на висококвалифицирани кадри в тези области и в областта на туризма, с оглед подпомагане популяризирането, развитието и утвърждаването на тези дейности в града, региона и страната. 
- Привличане на местни и чуждестранни инвестиции.
- Намаляване на безработицата и повишаване стандарта на живот на населението, с което да се подпомогне социалната интеграция и личностната реализация на хората.
Успешно реализирани проекти: 
1. Проект: „Обучение в съвременни методи за успешно администриране на Община Луковит”. Продължителност: 8 месеца. Финансова подкрепа: институт „Отворено общество”. 
2. Проект по ФАР: „Развитие на гражданското общество 2002”- „ПЧП за местно развитие”. Продължителност: декември 2004 г. – март 2006 г. Финансова подкрепа:   Министерството на финансите.
3. Проект: „Планиране на местното икономическо развитие” по програма „ АУПТ” на Агенцията по заетостта, в партньорство с общините Луковит, Ябланица и Угърчин. 
Продължителност: януари 2006 – февруари 2007 г. Финансова подкрепа: „Международната банка за възстановяване и развитие”.

 

 

Фондация "Пътеки на времето”

с адрес на управление: гр. Луковит, ул. “Оряховска” № 4

Цели: Развитие и популяризиране на туристическата дейност в региона, на български природни забележителности и туристически обекти и увеличаване на посещаемостта на същите. Развитие и предоставяне на социални услуги, насочени към хора в неравностойно положение – социално слаби, инвалиди, хора с увреждания, възрастни самотни хора, деца в риск с цел тяхното подпомагане и социална закрила

 

 

Сдружение "Лекоатлетически клуб Атлетик-90"

Седалище: гр. Луковит, ул. Предела 10
Булстат: 110051243
Данни за съдебна регистрация:
Съд по регистрация: Ловешки окръжен съд
Партиден номер: 2
Съдебно дело: 82/1993

Цели: да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на леката атлетика и да създава условия за развитието на леката атлетика и други форми за възстановяване на населението на клубно ниво, чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти.

Средства: Сдружението ще се застъпва и ще устоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на клуба, треньорите, специалистите, деятелите, ръководителите и любителите. Сдружението ще защитава и отстоява човешките им права и гражданските им права и свободи от каквито и да са посегателства, ограничения и потисничество; ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели; ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на леката ат;етика за изучаване и използване на постиженията им.
Предмет на дейност: подпомага и организира практиуването на лека атлетика на клубно ниво; организира школи и тренировъчна и спортно-състезателна дейност; организира и администрира спортни състезания; изгражда и стопанисва обекти; подсигурява състезатели; осигурява и друга дейност, свързана с развитието на леката атлетика.

 

 

Сдружение Волейболен клуб "Ботев"

Седалище: гр. Луковит, ул."Христо Ботев" № 24
Булстат: 110058960
За контакти: 069754868
Данни за съдебна регистрация:
Съд по регистрация: Ловешки окръжен съд
Партиден номер: 5
Съдебно дело: 20/1993

 

Цели: Подпомага практикуването на волейболния спорт на клубно ниво,организира школи,тренировъчна и спортно-състезателна дейност,организира и адмирира спортни състезания,изгражда и стопанисва спортни обекти. насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в тази област и чрез привличане на обществеността ,насърчаване на творческата активност и самоинициатива на треньорите, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовка на висококвалифицирани кадри.

Средства: От членски внос и индивидуални и колективни такси; от трансфер на състезатели; от приходи от участие в спортни състезания; от предоставяне на спортни услуги; от реклама, телевизионни и други права на разпространение; дарения и спонсорства; от управление на собствено имущество; от предоставени средства от международни организации и други приходи от фондации и организации.

Предмет на дейност: Извършва стопанска дейност свързана с постигане на основната цел, за която е регистрирано, като подпомага Практикуването на волейболния спорт на клубно ниво; организира школи, тренировъчна и спортно-състезателна дейност; организира и адмирира спортни състезания; изгражда и стопанисва спортни обекти. Тази дейност се подчинява на условията и се извършва по реда определен със закони регулиращи тази стопанска дейност, без сдружението да разпределя печалба.

 

 

Фондация "Смарт"

Седалище: с. Пещерна, общ. Луковит, обл. Ловеч, п.к. 5780, ул. „Васил Левски" №1А
Булстат: 175839992
За контакти: 0897 90 38 38 [email protected]; www.smart-f.eu
Съд по регистрация: Ловешки окръжен съд
Партиден номер: 1
Съдебно дело: 1/2010

 

Основни цели: Подобряване на психичното и физичното здраве и образованието на обществото. Подпомагане на лицата, нуждаещи се от социална подкрепа. Защита на гражданските и човешките права на хората в затруднено и/или неравностойно положение.
Развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество.

Задачи на фондацията са: Планиране и извършване на дейности за опазване на психическото и физическото здраве на децата, младежите и възрастните, включително и такива, които допринасят за информираността на обществото относно необходимостта от превенция, както и за предизвикателствата пред хората с тревожни разстройства. Подкрепа на младежи и възрастни в усилията им за подобряване тяхното здраве и здравето на общността, включително търсене и изграждане на подходящи партньорства в тази насока. Насърчаване и подпомагане на личностната реализация и социалната интеграция на младежи и възрастни, включително на такива, които са в затруднено и/или неравностойно положение. Насърчаване и подпомагане на доброволчеството сред младите и активните възрастни. Работа с местни, национални и международни правителствени и неправителсвени структури за постигане на целите на фондацията и осигуряване на устойчивост на резултатите. Подпомагане развитието на толерантност и приемственост между поколенията. Подпомагане развитието на умения за здравословно общуване.

Други цели на фондацията са: Социална рехабилитация и интеграция на хора с тревожни разстройства и упражняване на правата им.
Подкрепа на хората с тревожни разстройства и техните семейства. Интегриране на хората с тревожни разстройства в социална и работна среда.

 

"Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Луковит"

Седалище: Община Луковит, ул. "Възраждане" №73, Луковит 5770, п.к. 29, Област Ловеч
Булстат: 175652989
Данни за съдебна регистрация:
Съд по регистрация: Ловешки окръжен съд
Партиден номер: 9/1/5/41
Съдебно дело: 10/2009

 

Цели и дейности:
1. Подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци (чл.59, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ);
2. Ефективно използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците (чл.59, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ);
3. Оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци (чл.59, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ);.
4. Постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците (чл.60, т.5 от ЗМСМА във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ);
5. Реализирането на целите и изискванията на националното законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците (Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и др. във връзка с чл.38, ал.1, т.5 от ЗЮЛНЦ).
6. Стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците (чл.59, ал.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ);
7. Насърчаване на диалога и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците (чл.59, ал.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ);
Чл. 9. Средствата за постигане на целите на Сдружението са:
1. Предоставяне на консултации на общините-членове на Сдружението по въпросите, свързани с управлението на отпадъците, предмет на дейност на Сдружението;
2. Организиране и провеждане на процедури за осъществяване на дейности, свързани с управлението на отпадъците;
3. Осъществяване на инвестиционна дейност, включително и за изграждане на регионално депо за битови отпадъци;
4. Осъществяване на мониторинг и контрол върху изпълнението на сключени договори или върху отделни дейности, свързани с управлението на отпадъците;
5. Организиране различни форми на обучение;
6. Набиране и разпространение на информация, свързана с управлението на отпадъците;
7. Провеждане на работни срещи, семинари и конференции;
8. Публикуване и разпространение на печатни и електронни издания, свързани с дейността на Сдружението;
9. Подпомагане на дейността на медиите при отразяване на проблемите на управление на отпадъците;
10. Подпомагане дейността на органите на централната и местна власт чрез изработване на експертни становища, организиране на дебати и представяне на предложения за промени в нормативните актове;
11. Организиране на проучвания и осъществяване на изследователски проекти;

https://www.livechatalternative.com/