ЗАПОВЕД №320/23.06.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦА


ЗАПОВЕД

№ 320/23.06.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 22.06.2023 г. на Комисията, назначена със Заповед №308/16.06.2023 г. на кмета на Община Луковит и във връзка с подадено заявление за заличаване на адрес с Вх.№02-2398/14.06.2023 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

  1. Да се заличи постоянен адрес в гр. Луковит, ул. “Хан Аспарух“ № 2А  на лицата, както следва:
  1. Панко ******* Павлов
  2. Тодора ******** Павлова
  1. Да се заличи настоящ адрес в гр. Луковит, ул. “Хан Аспарух“ № 2А на лицата, както следва:
  1. Тодора ******** Павлова
  2. Марияна ********* Маринова
  3. Стефан ******** Маринов

Копие от заповедта да се изпрати чрез ТЗГРАО Ловеч на Главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за заличаване на адресната регистрация на лицата.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуване на интернет страницата на Община Луковит и на информационното табло на Община Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Пепа Милева – директор на дирекция АПИОФСД.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Луковит.

На основание чл. 92, ал. 14, изр. 1 от ЗГР обжалването не спира изпълнението на заповедта.

На основание чл. 99б, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация лице, чиято адресна регистрация е заличена, е длъжно в едномесечен срок от уведомлението да подмени личните си документи.

На основание чл. 99, ал. 1 от ЗГР лице, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е заличена, е длъжно в 30-дневен срок да заяви промяна на настоящ адрес.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване

на кмета на Община Луковит

съгласно Заповед №3/03.01.2020 г.

 

 

Файлове:

Заповед № 320 - Заповед № 320

https://www.livechatalternative.com/