ЗАПОВЕД №164 ОТ 17 МАРТ 2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 18 март 2020 2439

ЗАПОВЕД
№ 164/17.03.2020 г.   

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на РБ, актуализиране на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и във връзка с обобщение на задълженията и препоръките за ограничаване риска от разпространението на COVID-19 на територията на община Луковит, направено на заседание на 16.03.2020 г. на Временния оперативен щаб, създаден с моя Заповед №159/13.03.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ

I. До 29 Март 2020 г. включително да бъдат въведени следните ограничителни мерки по отношение на търговските обекти:

 1. Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници.
 2.  На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес и продажба на място, без консумация и при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 
 3. Да се преустанови предлагането на места за сядане и консумация от магазините, предлагащи хранителни стоки. За целта от тези търговски обекти да бъдат премахнати масите и столовете, а там, където масите са стационарно позиционирани, да се сложи предпазна лента. Собствениците и отговорниците на обекти да не допускат струпването пред тях на големи групи хора, консумиращи храна и напитки.
 4. Всички търговски обекти, неупоменати по в т. 1 (магазини за хранителни, промишлени стоки, аптеки, книжарници, железарии, банкови, застрахователни и нотариални офиси, магазини за дрехи, обувки, детски играчки, козметика, цветя, електроуреди и др.), по преценка на техните собственици или отговорници, могат да продължат да функционират, при спазването на санитарно-хигиенните изисквания, упоменати в т. III на настоящата заповед.
 5. Да се ограничи по възможност приемането на резервации и гости в места за настаняване на територията на общината (хотели, семейни хотели, къщи за гости и др.). При вече потвърдени резервации, които не могат да бъдат отменени, настаняването и престоят на гостите да става при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. При запитвания на чуждестранни гости от страни с разпространение на COVID-19, да не се приемат резервации.
 6. Да се ограничат до възможния разумен минимум посещенията във фризьорски и козметични салони. Собствениците и отговорниците на тези обекти, освен строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания от т. III на настоящата заповед, да осигурят обслужване на не повече от един клиент на работно място и дезинфекция на работните приспособления след всеки посетител.
 7. Да се преустанови организирането на пазари на открито в съботния ден в гр. Луковит и в пазарните дни за всяко населено място на територията на общината.
 8. Собствениците и отговорниците на обекти, в които се осъществява производствен процес на закрито, да осигурят строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
 9. Да се преустанови работата на разположените автомати за напитки и храни върху терени Общинска собственост, до второ нареждане.
 10. Да се преустанови ползването на чакалнята на Автогара - гр. Луковит, освен при крайно неблагоприятни климатични условия. Всички автобуси и микробуси, изпълняващи превоз на пътници, да бъдат дезинфекцирани преди и след всеки курс. Превозът на пътници да се съобрази с изискванията за разстояние 1,5 м един от друг.
 11.  Банковите институции, притежаващи банкомати на територията на общината, да осигурят редовна дезинфекция на клавиатурата на устройствата. Препоръчително е ползването да става с ръкавици.

II. До 29 Март 2020 г. включително да бъдат въведени следните ограничителни мерки по отношение на бюджетните звена, здравните и социалните услуги на територията на община Луковит:

1. Да се  преустановяват учебните занятия в училищата, както и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата. За целта се въвежда дистанционна форма на обучение.

2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини и работата на млечната кухня до второ нареждане.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

5. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приемът и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

6. Да се ограничат до възможния разумен минимум посещенията в стоматологичните кабинети. Собствениците на тези обекти, освен строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, да не допускат присъствие на повече от двама пациенти в чакалните.

7. Да се преустанови дейността на следните социални услуги в гр. Луковит: Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/.

8. Продължава дейността на социално-здравните услуги, предоставяни в домашна среда по проект “Патронажна грижа“, като се ограничава единствено до закупуване на хранителни стоки от първа необходимост и лекарства за потребителите. Същите ще бъдат доставяни „до врата“, като се ограничават контактите с потребителите. Продължава предоставянето на социални услуги по реда на Закона за лична помощ.

9. Продължава доставката на храна за потребителите на Домашен социален патронаж “до врата“, като се сведат до минимум контактите с ползвателите на услугата. Служителите, осъществяващи разнасянето на храна, да ползват лични предпазни средства и спазват хигиенните изисквания.

10. Спортните клубове да преустановят тренировъчния процес и всички спортни прояви (състезания, турнири и др.).

11. Да се преустановят посещенията в пенсионерските клубове и клубовете по интереси (певчески групи и др. сдружения), провеждането на събития на ловно-рибарските дружества и сдружения.

12. Забраняват се семейни тържества и обреди, които предполагат събирането на голям брой хора на едно място. Траурните ритуали да се провеждат в най-тесен семеен кръг.

III. Въвеждам задължителни санитарно-хигиенни изисквания за всички обекти и услуги по т. I и т. II от настоящата заповед, които не преустановяват дейността си:

      1. Да се въведе пропускателен режим на входа на магазина/обекта.

2. Да се осигури клиентска площ не по-малко от 4 квадратни метра минимум.

3. Работодателите да подсигурят лични предпазни средства за персонала – санитарно-хигиенни материали, маски и ръкавици. Служителите, които работят с клиенти, да бъдат снабдявани с такива приоритетно и редовно.

4. Работните и контактните повърхности, до които имат достъп посетителите в т.ч. и POS – терминалите в търговските обекти, да се забърсват с дезинфекциращ разтвор на всеки час.

5. Помещенията да се проветряват периодично. Да се извършва дезинфекция и третиране по 4 пъти на ден на подовете, щандовете и дръжките на бравите със специални за целта дезинфектанти.

6. Да се въведе Дневник, в който да се отразяват проведените през деня третирания със специални за целта дезинфектанти. Същият подлежи на проверка от Временния оперативен щаб.

7. Препоръчително е да се монтират диспенсъри, които редовно да се зареждат с дезинфектант за ръце до входа на магазина/обекта.

IV. Във връзка със Заповед №РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването /НОВА/:

Забранявам посещението и събирането на повече от двама възрастни в закрити и открити помещения (търговски обекти, паркове, площади, стадиони, детски площадки, игрища, дворове на обществени сгради и др.). На обществени места хората да спазват разстояние един от друг не по-малко от 1,5 м.

V. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

VI. Възлагам на Временния оперативен щаб да следи и поддържа организацията за осъществяване на контрол за спазване на наложената домашна карантина на всички лица със съмнение за COVID-19 на територията на община Луковит. В тази връзка следва:

 • Кметовете на кметства, кметските наместници и служителите от общинска администрация незабавно да докладват при получаване на данни за лица, завърнали се от държави с разпространение на COVID-19.
 • На всички лица, завърнали се от рискови държави с официално потвърдени случаи на заразени с COVID-19, се осъществява задължително медицинско наблюдение и се прилагат задължителните здравни мерки, като извършване на медицински преглед и изследвания, карантина в домашни условия или лечебно заведение и др. по преценка на Държавния здравен контрол за всеки конкретен случай.
 • Кметовете на кметства и кметски наместници по населени места при постъпване на сигнал за неспазване карантинния период, незабавно уведомяват органите на МВР, които оказват съдействие.

VII. Общинският временен оперативен щаб да следи и своевременно да осъществява контрол на територията на община Луковит съобразно евентуални промени на противоепидемичните мерки на национално ниво. 

VIII. Разпореждам на началника на РУ МВР - Луковит да сведе до знанието на всички служители на негово подчинение съдържанието на настоящата заповед. Да създаде организация за приемане на сигнали за нарушения, осъществяване на контрол и за санкциониране на нарушителите.

Настоящата заповед допълва или разширява ограничителните мерките, въведени със Заповед №160/13.03.20 г. на Кмета на Община Луковит, като при противоречие се прилагат по-тежките ограничения.

Срокът и обхватът на мерките по т. I и т. II може да бъде променян в зависимост от указанията на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб, Министерски съвет или други висшестоящи институции.

Копия от настоящата Заповед да бъдат връчени на кметовете на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, здравни и социални услуги, експлоатационни дружества, банкови институции, юридически лица, читалища, търговски обекти, аптеки, заведения за хранене, места за настаняване и др., чиято дейност е свързана с обслужване на граждани.

Съдържанието на заповедта да бъде оповестено на сайта на Община Луковит и във Фейсбук страницата „За… Луковит!“.

При неспазване на настоящата заповед, нарушителите ще бъдат санкционирани.

 

Контролът по заповедта се осъществява от Кмета на Община Луковит.

 

КМЕТ:
ИВАН ГРЪНЧАРОВ

 

ИЗГОТВИЛ: КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

 


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/