ЗАПОЧВА РЕАЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИТЕ „СИМОВ ДОЛ“ И „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

петък, 19 февруари 2021 391

Днес стартираха строително-монтажните работи за реконструкция на улиците „Симов дол“ и „Кирил и Методий“ в град Луковит. За да направи символичната първа копка, на багера се качи лично кметът Иван Грънчаров.

Обектът се изпълнява от „Пътно поддържане“ ЕООД, а строителният надзор е поверен на „Икар Консулт“ АД. Срокът на изпълнение е 193 календарни дни.

Ремонтът на двете улици включва нова конструкция на пътното платно, направа на нова асфалтова настилка и нови тротоари. Ще се извърши пълна ревизия на съществуващата дъждоприемна система, ремонт на повредените капаци или решетки след необходимата нивелация – повдигане или понижаване до проектното ниво, с цел нормално функциониране на отводняването и опазване на уличните платна от разрушаване.

Дейностите се изпълняват по Договор №BG06RDNP001-7.001-0102-C01 между Община Луковит и Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“. Финансирането в размер на 1 173 388,17 лв. без ДДС е осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Тази есен Община Луковит подмени част от водопроводната мрежа по двете улици със средства, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).


Споделете:

Свалете в PDF