ЗАПОЧНАХА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В ГР. ЛУКОВИТ

понеделник, 08 октомври 2018 397

След проведена процедура по ЗОП, за изпълнител на проект „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец”, в гр. Луковит” е избрана фирма „Хидрострой“ АД, гр. София. Стойността на сключения договор е 577 552,46 лв. с ДДС, а срокът за  изпълнение е три месеца.

Проектът се осъществява  по  сключен административен договор №Д-34-15/21.03.2018 г. (ИСУН №BG16M1OP002-4.003-0002-C01/21.03.2018 г.) между Министерство на околната среда и водите – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”  и Община Луковит – Бенефициент, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“, приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“  по ОПОС 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 649 732,14 лв., от които финансиране от Кохезионен фонд – 552 272,32 лв. и национално съфинансиране – 97 459,82 лв.

В обхвата на проекта основно ще бъдат изпълнени геозащитни мерки и дейности в свлачищния район чрез изграждане на силова укрепителна пилотно-анкерна система на свлачището, дейности по възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на засегнатия пътен участък, включително отводняване и изграждане на контролно-измервателна система (КИС), чрез която да се наблюдава свлачищния процес.

С предвиденото укрепване на свлачищния район ще се намали рискът за живота и здравето на населението в обхвата на свлачището и ще се осигури устойчивост при бедствия.


Споделете:

Свалете в PDF