ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ НА САЛОН ЗА РЕПЕТИЦИИ И КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО ТОРОС

петък, 28 юни 2024 195

В началото на тази седмица започна физическото изпълнение на дейностите по проект BG06RDNP001-19.768-0001-C01 „Ремонт на салон за репетиции и културни мероприятия в Народно читалище „Борба 1895“ с. Торос“.

Проектът се реализира от читалището в Торос по Процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит - Роман.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинасирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Средствата са в размер на 64 580,44 лв.

Обект на ремонта е съществуващият салон за репетиции и културни мероприятия, разположен в сутеренния етаж на читалищната сграда.

Салонът не се използва по предназначение, тъй като е в лошо състояние. Постоянно има вода в помещението, стените към северната фасада са силно овлажнени, мазилката се рони, ламперията е отлепена и прогнила, ел. инсталацията е повредена.

Планиран е вътрешен ремонт, подмяна на ел. инсталацията, както и вертикална планировка – изграждане на дренаж и тротоарен пръстен около сградата (ок. 50 кв.м) с цел избягване на овлажняване и разрушаване на стените на салона и северната фасада на сградата.

Сградата е публична общинска собственост, която е предоставена за ползване на читалището от Общински съвет Луковит.

Срокът за изпълнение на проекта е от 18.04.2024 г. до 30.06.2025 г.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/