ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В ГРАД ЛУКОВИТ

сряда, 29 юли 2020 903

Днес – 29 юли 2020 г., се откри строителна площадка за реконструкция и благоустрояване на градската градина в град Луковит, като реалното изпълнение на строителните работи ще започне в средата на месец август 2020 г.

Обектът се изпълнява от „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД гр. София. Стойността на сключения договор е 748 078,97 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 725 календарни дни.

Дейностите по упражняване на строителния надзор по време на строителството ще се осъществяват от „Експресинженеринг“ ЕООД гр. Плевен.

Реконструкцията на градския парк се изпълнява по Договор  №BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Община Луковит и  Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.006  ПЛОЩИ „Изграждане и/или  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общинският проект “Реконструкция и благоустрояване на градската градина в град Луковит“ е на стойност 765 705,75 лв. без ДДС, от които финансирането от EЗФРСР е в размер 650 849,88 лв. и националното съфинансиране е 114 855,87 лв., с краен срок за изпълнение 05 юни 2022 г.

В обхвата на проекта е предвидена реконструкция и модернизация на съществуващата градина, като се запазва основната композиционна концепция и едновременно с това се добавят нови функционални зони, които да социализират парковата среда и да я приведат в съответствие със съвременните тенденции за градски дизайн.

Ще бъдат организирани нови пространства със зони за отдих край реката, ще се изгради нова площадка за игра и зона за спорт на открито, към зоните за разходка ще се оформят площи с нова растителност, ботанически кът и алпинеум, където могат да се провеждат учебни часове по ботаника на открито. Предвижда се подмяна на парковата настилка, нови бордюри към зелените площи, подмяна на парковото осветление, изграждане на ВиК системи - питейна чешма и фонтан. Ще бъдат подменени пейките и кошчета за отпадъци.

Конкретната цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на градската градина, която  има  нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града.


Споделете:

Свалете в PDF