ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №№ 44327.25.65, 44327.26.17, 44327.275.55 И ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПРЗ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК“

петък, 13 май 2022 146

На основание чл. 19а, т. 3. от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми Община Луковит обявява провеждане на консултации със заинтересованата общественост на

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ЗА „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №№ 44327.25.65, 44327.26.17, 44327.275.55 И ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП-ПРЗ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК“

Заданието е публикувано на сайта на Община Луковит – www.lukovit.bg, секция „Новини“. На хартиен носител се съхранява в сградата на Община Луковит, на адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, етаж 3, стая № 22. Достъп до него е осигурен всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Мнения, предложения и становища по Заданието, заинтересуваните лица могат да изразяват в писмена форма на адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, до Кмета на Община Луковит или на е-mail в срок до 15.06.2022 година.

 

За контакти: ИВАЙЛО ИВАНОВ – гл. експерт в отдел "ППОП", Община Луковит

Тел. 0895 628976, e-mail: [email protected]; [email protected]

 

Файлове:

pdf - Задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проект за „Изменение на ОУП на Община Луковит за ПИ №№ 44327.25.66, 44327.26.17, 44327.275.55 и изготвяне на ПУП-ПРЗ с цел изграждане на фотоволтаичен парк“


Споделете:

Свалете в PDF