„ВРЕМЕ Е ЗА ЧАЙ“: ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПОСЕТИХА ПРОТИВОПОЖАРНАТА СЛУЖБА В ЛУКОВИТ

сряда, 05 февруари 2020 272

На 04 февруари 2020 г. група деца и младежи от ромската общност посетиха Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в гр. Луковит и връчиха свои рисунки и послания до огнеборците.

В продължение на три месеца експерти от Сдружение „Знание“ гр. Ловеч работят с учениците, прилагайки метода „Време е за чай“ (Time for Tea). Заниманията се осъществяват в рамките на поддейност „Детско и младежко участие“ на дейност 3 - „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“, в изпълнение на общинския проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“.

Методът „Време е за чай“ (Time for Tea) е разработен от Momentum World UK и се използва за потушаване на страсти, успокояване на „противниците“ в спора и вдъхновяване на възможни решения, удовлетворяващи всички страни. Инициативата цели идентифициране на младежки проблеми, формулиране и адресиране на послания за преодоляването им, които, заедно с пакетче чай, да достигнат по креативен начин до този, от когото зависи решението. Децата и младежите повишават своите знания и умения за гражданска активност и подобряват инициативността и способностите си да работят за кауза, важна за общността.

В процеса на работа в община Луковит участниците изведоха като най-голям проблем справянето с пожари. При посещението си в районната служба те се запознаха отблизо с професионалното ежедневие на пожарникарите, с техниката и оборудването. С интерес наблюдаваха и дори участваха в направените от огнеборците демонстрации.

Проектът „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ се осъществява от Община Луковит по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 и се финансира чрез две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Партньори по проекта са СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Сдружение „Знание“ гр. Ловеч.


Споделете:

Свалете в PDF