В ГРАДСКАТА ГРАДИНА СЕ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

петък, 09 октомври 2020 105

В Градската градина започнаха изкопните работи за изграждане на подземни комуникации по ел. част (парково осветление) и поливна система. До края на годината се предвижда да бъдат оформени нова детска площадка и нов сценичен подиум, както и да се монтира изцяло нова ограда на парка.

Дейностите се осъществяват по проект „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“, съгласно Договор  №BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Община Луковит и  Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ №BG06RDNP001-7.006  ПЛОЩИ „Изграждане и/или  обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 765 705,75 лв. без ДДС, от които финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е в размер на  650 849,88 лв. и националното съфинансиране е 114 855,87 лв., с краен срок за изпълнение 05 юни 2022 г.

Обектът се изпълнява от „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД гр. София, а строителният надзор се осъществява от „Експресинженеринг“ ЕООД гр. Плевен.


Споделете:

Свалете в PDF