Удостоверенията за таксиметров превоз вече ще се издават от общините

вторник, 12 януари 2021 91

Във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози (ЗАП) от 01.01.2021 г. влязоха в сила новите правила за издаване на удостоверения за регистрация на търговци и разрешения за таксиметров превоз на пътници.

Според измененията удостоверенията за регистрация за търговците ще се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца, ако търговецът отговаря на изискванията за благонадеждност, разполага с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от ЗАП и няма публични задължения.

За издаване на удостоверение за регистрация и за вписване в регистъра търговецът подава заявление до кмета на общината, към което прилага:

  1. Документите, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5 от закона;
  2. Списък на водачите, които ще извършват дейността от негово име;
  3. Списък на превозните средства, с които ще извършва дейността.

Съгласно чл. 12, ал. 1 – 3 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговец, притежаващ удостоверение за регистрация. Таксиметров превоз може да се извършва и от водач от името на регистриран търговец, включен в удостоверението за регистрация. За да извършва дейността от името на регистрирания търговец, водачът трябва да отговаря на изискванията на чл. 24, ал. 3 от закона. Правоотношенията между регистрирания търговец и водача, който ще извършва дейността от негово име, но за своя сметка, се уреждат с писмен договор.

При непълноти на представените документи кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява търговеца и дава срок 14 дни за отстраняването им.

В срок до 14 дни от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите в срока по чл. 12, ал. 8 от ЗАП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на търговеца за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията е безсрочна.

Търговците подава заявление в 14-дневен срок при всяка промяна на вписаните в регистъра данни.

Съгласно чл. 12, ал. 14 от ЗАП с наредба на общинските съвети се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация по чл. 12, ал. 1 и за вписване на промени.

Съгласно § 65, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, издадените до влизането в сила на закона удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил запазват действието си до изтичането на срока на валидност.


Споделете:

Свалете в PDF