Удължава се срокът до 17 април 2018 г. за избор на работодатели по интегрирано проектно предложение на Община Луковит

четвъртък, 12 април 2018 329

Удължава се срокът до 17 април 2018 г. за избор на работодатели по интегрирано проектно предложение на Община Луковит.

Интегрираното проектно предложение се разработва от Община Луковит по процедура чрез директно предоставяне безвъзмездната финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1“,  финансирана по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът е в изпълнение на Общински план за действие за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване  2020 г. и Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020 г. 

Във връзка с това Община Луковит обявява процедура за избор на партньорски организации – работодатели, които биха желали да участват в изпълнението на проекта по отношение на Направление I „Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи”, финансирано по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Работодателите могат да се включат в проектното предложение като участват в следните дейности:

1. Включване в стажуване или чиракуване

Стажуването е изпълнение на работа под наставничеството на работодателя или на определено от него лице – наставник, с цел усвояване на практически умения по придобитата професия или специалност. Чиракуването е обучение на конкретно работно място, под ръководството на наставник. Придобиването на професионална квалификация по този начин се явява подходяща форма за обучение на младежите, които са останали без необходимото образование.

Работодателят осигурява по време на стажуването и чиракуването обучение на наетото лице на конкретното работно място от наставник. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група. Наставникът ще подпомага новоназначените хора за период до 6 месеца. Наставникът трябва да отчете минимум 40 часа месечно като наставник, за да получи съответно възнаграждение за това. Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването или чиракуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.

2. Включване в заетост. Тази мярка е насочена към наемане на безработни лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 12 месеца в рамките на проекта. Работодателят трябва да анализира бройката и релевантната квалификация на лицата, които иска да наеме. При необходимост, безработните лица от целевата група по процедурата, могат да преминат курс за придобиване на професионална квалификация или ключова компетентност, за да удовлетворят конкретните нужди на работодателската организация.

За всички дейности, финансирани по проекта, се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Очакваме работодатели, които желаят да участват като партньори в проектното предложение да изготвят кратко описание за своята дейност като посочат код на икономическа дейност (основна икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност) и на ангажиментите си в проекта.

 Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички работодатели, представили своите виждания за участие в проекта. Партньорите - работодатели, трябва да разполагат със стабилни и достатъчни източници на финансиране за поддържане на своята дейност през целия период на изпълнение на проекта, за който се отпускат безвъзмездните средства, и за участие в неговото финансиране. Община Луковит ще извърши проверка, съгласно Методика за оценка на финансовия капацитет на кандидатите/партньорите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., след представяне на Счетоводен баланс за 2018 г. за периода 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.

Краен срок за подаване за подаване на предложения: 17.04.2018 г., Община Луковит, отдел „Проектиране, програмиране и обществени поръчки“.


Споделете:

Свалете в PDF