Три нови проекта, насочени към училищата, са спечелени в община Луковит. По още три се работи в детските градини

понеделник, 12 юли 2021 129

Три договора по Оперативна програма  «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г., финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман, бяха връчени на 09 юли 2021 г. на Обединено училище «Неофит Рилски» с. Дерманци, Основно училище «Св. Св. Кирил и Методий» с. Бежаново и на Община Луковит.

Проектът "При нас е интересно!" – извънкласни дейности за усвояване на знания и умения на 21 век“ на ОбУ «Неофит Рилски» с. Дерманци е на обща стойност 142 130,27 лв. Той е насочен към ученици от маргинализирани групи, вкл. роми, които са около 90% от всички ученици, и към техните родители. Училището ще работи с партньори – Община Луковит и Народно читалище „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци.

Проектното предложение предвижда въвеждане на интересни и иновативни образователни дейности, дейности през летните месеци и съвместно с родители. Ще бъдат създадени шест основни дейности със седмични извънкласни занимания за две учебни години, обхващащи 136 ученици от училището, от които над 80% роми. Това са “Киноателие за развиване на социални и емоционални умения“, клуб „Магията на танца“, клуб „Забавна химия“, арт ателие „Пъстър свят“, спортен клуб „Шампион“ и клуб „Екотуризъм и опазване на околната среда“.

За учениците в клубовете ще се организират екскурзии, летни лагери и зелено училище, по време на които също ще има занимания. Ръководители на клубовете ще са учители от училището, а някои занимания ще провежда и читалищен експерт.

Предвидено е закупуване на материали и консумативи за заниманията, оборудване за киноклуба, спортни пособия за футбол и волейбол, пособия за рисуване, реактиви и химикали за упражнения по химия. Ще бъдат оборудвани два кабинета – киноателие и кабинет по химия, които ще се използват за нуждите на образователния процес и в бъдеще. Планирано е закупуване на народни носии и аксесоари, които също ще се използват и при бъдещи участия на учениците в различни училищни и общоселски тържества. Всяка учебна година ще приключва с финални мероприятия с участието на ученици и родители.

Някои от дейностите ще се изпълняват за първи път, а други са с надграждащ ефект. Дейността за екотуризъм ще се реализира за първи път в училището и ще цели информираност и формиране на нови модели на поведение относно околната среда. Всички дейности, освен спецификата им, ще допринасят за преодоляване на образователните трудности.

Проектът "Моите успехи са и наши успехи" – ефективно участие в образователния процес на маргинализирани групи със специален фокус - роми, чрез иновативни форми за качествено образование и устойчиво социално включване“ на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново е на обща стойност 82 397,50 лв. С него се цели социално приобщаване, образователна интеграция и борба с бедността. Ще се изпълнява в малко населено място, с висок ръст на безработица поради неблагоприятна образователна структура на жителите, а именно –  голям относителен дял роми.

Дейностите са насочени към маргинализираните групи, чиито проблеми са идентифицирани като най-тежки на територията на общината. Ромските деца са най-застрашени от отпадане или невключване в образователните институции, поради: предразсъдъци към техните възможности; стереотипи, че могат да заемат само позиции в социалния живот и професии, неизискващи образователен ценз; липсата на самочувствие у родители на децата за техните умения и нежелание за повишаване на образованието; недостатъчно професионални умения на преподавателите за работа в мултиетническа среда и не на последно място съществуваща агресия между децата, нагласи за унижаване на по-бедните, от което следва изолиране от общата група. Целевите групи са деца от маргинализирани общности на 5-6-годишна възраст, ученици от първи до осми клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и техните родители, учители. Партньор по проекта е Община Луковит.

Общите проектни цели включват подобряване качеството на образование чрез прилагане на иновативни форми, ограничаване отпадането на децата от училище и завръщане на напусналите. Специфичните цели са насочени към подпомагане процесите на социално интегриране, ефективно и активно участие на деца, ученици, учители и родители, както и към развиване на иновативни подходи за по-добра и образователна интеграция.

Дейностите обхващат работа на три клуба: клуб “Пътешественик“ за обучение по роден край, история, география и природа; клуб „Родители“ за задълженията и правата на децата, родителите, учителите; клуб „Мода“ за разработване на облекла, съчетаващи характерни мотиви на етническите групи.

Проектът „Мотивация за образование в Луковит“ на Община Луковит е на обща стойност 149 986,99 лв.

Проектното предложение включва създаване на духов оркестър и мажоретен състав към Народно читалище "Съзнание 1895" гр. Луковит с участието на ученици от всички училища. Ще бъдат сформирани театрален клуб към ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит и клубове "Околен свят" за ученици в начален курс от СУ "Алеко Константинов" и НУ "Инж. Вълков" гр. Луковит. За участниците в оркестъра са осигурени музикални инструменти и костюми, а за тези в мажоретния състав – костюми и уреди за мажоретки. Групите в клубове "Околен свят" ще работят с учениците в начален етап за формиране на нови модели на поведение относно околната среда.

Всички участници в проекта ще се включат в хепънинг "Денят на Земята", когато ще оформят ученически зелен кът със засаждане на цветя в центъра на града, отгледани от самите тях с помощта на техните родители и учители. Участниците в оркестъра, мажоретния състав и театралния клуб ще участват в градски и общински традиционни културни събития. По проекта ще работят ръководители на клубове с опит – диригент, експерти духови и ударни инструменти, експерт за работа с мажоретния състав, експерт за обща физическа подготовка, учител/преподавател с опит в работа с театралния състав, учители/преподаватели за работа с клубове "Околен свят". По време на ваканциите участниците оркестранти, мажоретки и театрали, заедно с техните ръководители, ще бъдат включени в две летни и пролетна Академии за изкуство. Проектното предложение ще ползва атрактивността на дейностите и ще ги насочи към мотивация на участниците за задържане в образователната система възможно най-дълго време, за намаляване на отсъствията и увеличаване на успеваемостта в училище.

От тази пролет трите детски градини в град Луковит също подписаха договори за изпълнение на проекти по Оперативна програма  «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г., финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Луковит-Роман. Резултатите от тях ще бъдат разпространени сред мрежите, в които партньорите членуват с цел мултиплициране и надграждане на проектните дейности.

Проектът „Деца на дъгата“ на Детска градина „Слънце“ гр. Луковит е на стойност 69 579,60 лв. Изпълнява се в партньорство с Детска градина „Славейче“ с. Дерманци и НЧ “Съзнание 1895“ гр. Луковит. Насочен е към повишаване обхвата и качеството на образователни услуги за деца от маргинализирани групи в град Луковит и селата Дерманци и Тодоричене. Чрез разнообразни дейности се цели подпомагане на образователната интеграция на деца от маргинализирани общности от общината. 

Експерти в ранното детско развитие и начални педагози ще разработят програми за регулярни занимания „Песничка за теб“, „Малкият еколог“ и „Слънчеви спортисти“, насочени съответно към музика, опазване на околната среда и спорт. Целта е чрез атрактивни, интерактивни методи да се привлече и задържи интереса на децата по теми, които са важни за всички области на детското развитие и по този начин да се повиши и привлекателността на предучилищното образование. Ще бъдат включени общо 110 деца на възраст 3-6 години. В част от заниманията (веднъж месечно за всяка от трите дейности) ще се включат и около 50 родители, като целта е да се заздрави връзката дете-родител, да се привлекат родителите като активни участници в образователния процес и се повиши родителския им капацитет.

Заниманията ще се реализират в период от 2 години, включително в летните месеци в 12 групи с регулярност два-три пъти седмично. На някои от тях ще се канят и деца от немаргинализирани общности с цел насърчаване на общуването и съвместните изяви.

Проектът «Ръка за ръка» на Детска градина «Звънче» гр. Луковит е на стойност 68 006,40 лв. Партньор е Детска градина «Зорница» с. Торос, така че проектните дейности се осъществяват на територията на двете образователни институции. Целта е да бъдат привлечени, обхванати и задържани всички деца от маргинализирани групи, подлежащи на детска градина, да се осигурят условия за ранното им интегриране и социализиране в образователната система чрез включването им в разнообразни дейности с децата от мнозинството и да се гарантира равен достъп, качествено образование, съхраняване и развитие на културната им идентичност. Това ще се постигне чрез дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в ДГ "Звънче" и ДГ «Зорница», включващи допълнително обучение по български език за деца, чийто език не е майчин, привличане и включване на други педагогически специалисти, чрез дейности, улесняващи достъпа до образование на маргинализираните общности, съвместни дейности с родителите и чрез дейности, подкрепящи преодоляване на негативни обществени нагласи спрямо ромите. Планирани са също самостоятелни и съвместни изяви между деца от маргинализираните групи от двете детски градини.

В проекта са включени 12 учители, 40 родители (15 от тях роми) и 115 деца на възраст от 3 до 7-годишна възраст, от които 40 от етническите малцинства, 15 от смесени бракове и 60 от мнозинството.

Проект «Играем и учим заедно» на Детска градина «Червена шапчица» гр. Луковит е на стойност 69 972,00 лв. Изпълнява се в партньорство с Основно училище «Христо Ботев» с. Румянцево.

Проектът цели повишаване на качеството на ранното образование и обхвата на деца от маргинализирани общности в системата на предучилищното образование в град Луковит и село Румянцево. Предлага пилотно тестване на програма „Елементът ИГРА“ в една цяла детска градина, включително с изнесената си група в село Румянцево, както и в една подготвителна група на ОУ "Христо Ботев" с. Румянцево. Програмата включва три модула – “Библиотека на играчките”, “Музика в действие” и “Разкажи приказката”. Насочена е и към работа с родители, като освен групови уроци предлага занимания с родители, целящи повишаване на родителския капацитет и подобряване на уменията за съвместно учене чрез игра. Експерти в ранно детско развитие, с опит в работа с маргинализирани общности и познаващи ресурсите и предизвикателствата на родители от община Луковит, ще адаптират програмата в съответствие с конкретните нужди и възможности. Освен трите модула и дейностите за включване на родители, ще бъде разработен отделен нов модул на тема Екология („ЕКО и в играта“).

Проектът обхваща общо 112 деца на възраст 2-8 години в осем групи – пет в ДГ „Червената шапчица“ гр. Луковит, две в изнесени групи в с. Румянцево и една в подготвителната група в ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево. 73 от включените деца са от маргинализирани общности (вкл. роми). Над 50 родители (30 от тях роми) също ще участват, най-вече в дейност „Учим и играем заедно – занимания с родители“. Заниманията в осемте групи ще се реализират в период от 2 години, включително и в летните месеци.


Споделете:

Свалете в PDF