ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

понеделник, 15 май 2023 235

През месеците май и юни 2023 г. Община Луковит, в качеството си на бенефициент по проект BG16M1OP002-2.009-0041 „Първи стъпки в компостирането в община Луковит“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, стартира ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, в рамките на проектна дейност 2 „Кампании за популяризиране на резултатите от проекта“.

Главната цел на проекта е намаляване количеството депонирани отпадъци чрез въвеждане на домашно компостиране и повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за предотвратяване на отпадъците.

Участници като обекти на демонстрационния проект са училища, детски градини, детска ясла, кметства, МБАЛ, Домашен социален патронаж, оборудвани с компостери и инвентар за компостиране, с предоставени информационни материали, изготвени в рамките на проекта.

Информационната кампания включва 26 бр. срещи с участници в проекта, в периода до 10 юни 2023 г.

Срещите по населени места ще се проведат в кметства, читалища, пенсионерски клубове, училища и детски градини.

Кампанията предвижда информация относно напредъка на проекта, анализ на нагласите за разделно събиране на отпадъци и компостиране, набиране на заявления за получаване на компостери.

Индикативните графици на срещите през месеците май и юни ще бъдат публикувани на страницата на проекта https://compost-lukovit.com/.

 

ИНДИКАТИВНИ ГРАФИЦИ НА СРЕЩИТЕ

 


Споделете:

Свалете в PDF