СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

понеделник, 18 януари 2021 270

Проект BG05M9OP001-2.091-0002 „Интегрирани социални и здравни услуги в община Луковит“, по процедура BG05M9OP001-2.091 МИГ Луковит – Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“, която се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ – обява със срок за кандидатстване 11.01.2021 г.

 1. Класирани кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“:
 1. Изабела Албертова Минкова  - с. Ъглен;
 2. Аксиния Ивайлова Съйкова - с. Ъглен;
 3. Асенка Апостолова Асенова - с. Ъглен;
 4. Галина Ивайлова Съйкова - с. Ъглен;
 5. Стела Некова Йотова - с .Ъглен;
 6. Сание Рамаданова Махмудова - с. Бежаново;
 7. Ана Асенова Михайлова - с. Беленци;
 8. Любомир Сергеев Димитров - с. Беленци;
 9. Радка Маринова Иванова - гр. Луковит;
 10. Цветанка Климентова Димитрова - гр. Луковит;
 11. Зухрие Метова Асанова - гр. Луковит;
 12. Анатолия Ангелова Радославова - с. Тодоричене;
 13. Галина Величкова Станчева - с. Карлуково;
 14. Серго Чеков Лалев - с. Петревене;
 15. Стефка Данова Удренова - с. Карлуково;
 16. Димитър Николов Нинов - с. Карлуково;
 17. Снежана Грозева Дакова - с. Тодоричене;
 18. Ванюша Георгиева Тодорова - гр. Луковит.

                                 Резервни кандидати:

 1. Дора Василева Цакова - гр. Луковит;
 2. Анелия Маринова Кирилова - гр. Луковит;
 3. Борислава Нинова Иванова - с. Дерманци;
 4. Милвена Петкова Иванова - с. Дъбен;
 5. Кунка Найденова Петкова - с. Дерманци.
 1. Класирани кандидати за заемане на длъжността Специалист „Здравни грижи“:
 1. Силвия Георгиева Григорова
 1. Класиран кандидат за заемане на длъжността „Рехабилитатор“:
 1. Радослав Руменов Иванов
 1. Класиран кандидат за заемане на длъжността „Психолог“:

       1. Искра Иванова Василева

 1. Класиран кандидат за заемане на длъжността „Шофьор“:
 1. Стефан Венелинов Стефанов
 1. Класиран кандидат за заемане на длъжността „Координатор център“:
 1. Бисерка Димитрова Маринова
 1. Класиран кандидат за заемане на длъжността „Социален работник“:
 1. Наталия Евтимова Кръстева-Пенчова
 1. Класиран кандидат за заемане на длъжността „Трудотерапевт“

не са се явили кандидати


Споделете:

Свалете в PDF