СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ ОСМД

сряда, 01 февруари 2023 122

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в отдел „Образование, социални и младежки дейности “

в Дирекция „Проекти, развитие и устройство на територията“

в ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 03.02.2023 г.,
от 10:00 часа, в Конферентната зала в Община Луковит.

Интервюто с кандидата, след успешно издържан тест, ще се проведе в същия ден от 11:00 часа.

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МИНИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, ПРИ КОЙТО КАНДИДАТЪТ СЕ ДОПУСКА ДО ИНТЕРВЮ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА

1. По отношение на теста:

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор.

Тестът съдържа 20 въпроса.

Изчисляване на оценките на теста: Всеки верен отговор носи по 1 точка.

Верният отговор да се огражда с кръг или отбелязва със знак Х.

Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки.

Минимален резултат, при който се счита, че тестът е успешно издържан – 15 верни отговора, 15 точки.

Времето за решаване на теста – 30 мин.

Коефициентът, с който се умножава резултатът от теста, да бъде „3“.

2. По отношение на интервюто:

Комисията определи на кандидатите да бъдат задавани 7 (Седем) въпроса – по 1 от различните видове компетентности от формуляра за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности – Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл и други - по решение на конкурсната комисия.

Комисията предварително формулира въпросите, които ще бъдат зададени на допуснатия до интервюто кандидат.

За формиране на оценката от интервюто всеки от членовете на конкурсната комисия ще попълни формуляр – Приложение No 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

Резултатът от интервюто ще се формира като общ сбор от оценките на всеки един от членовете на комисията, която оценка е средноаритметична от оценките по различните критерии, използвани в интервюто за всеки един от членовете на комисията.

Минимален резултат, при който се счита, че интервюто е преминато успешно – 12 т.

Коефициентът, с който се умножава резултатът от интервюто, да бъде „5“.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултата, получен при провеждането на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

 

 

КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА /П/
Секретар на Община Луковит и
председател на конкурсната комисия

 

Файлове:

pdf - Система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се допуска до интервю и продължителността на провеждане на теста


Споделете:

Свалете в PDF