СДРУЖЕНИЕ „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.059 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

четвъртък, 05 септември 2019 231

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛУКОВИТ  - РОМАН
Открива процедура за подбор на проектни предложения
за предoставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.059
МИГ Луковит-Роман
„Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“

 

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие;

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП";

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ от ОПИК

Основна цел на процедурата: Повишаване на производителността на малките и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ  Луковит – Роман  чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и създаването на устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му. Ускоряване темпа на растеж (осигуряване на „догонващ растеж) и увеличаване на експортния потенциал на местите МСП.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на мярка ОПИК - ППК - ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ в общините Луковит и Роман  с два крайни срока за кандидатстване.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия от територията на общините Луковит и Роман

Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.
Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.
Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ Луковит-Роман.
Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими по процедурата са дейности, свързани с:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите трябва да са насочени към:

1.1. повишаване на производителността; и/или

1.2. ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

1.3. подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

1.4. въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

1.5. разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

1.6. диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2 . Дейности за информиране и публичност 

Пълният   набор   от   мерки   за   информиране   и   публичност   (визуализация),   които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359

Конкретната процедура е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прилага се процедура за подбор на проекти с 2 крайни срока за кандидатстване, както следва:

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 20.10.2019 г., 16:00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 20.12.2019г., 16:00 часа. (Приемът по втори краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 1 955 800 лв.
Бюджет по процедурата за 2-ри период на прием е: остатъчни средства след приключването на първия прием.

6. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по проекта в зависимост от категорията на предприятието-кандидат е, както следва:

•          За малки предприятия – 90 %
•          За средни предприятия – 80 %

Минимален и максимален размер на БФП по проект на малко предприятие:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 30 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: до  352 049,40 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 33 333,33 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект - до  391 166 лв.

Минимален и максимален размер на БФП по проект на средно предприятие:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 30 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  до 312 932,80 лева
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 37 500 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект - до 391 166 лв.

7. МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение „МИГ Луковит-Роман“ - http://mig-lr.eu/
  • Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
  • интернет страницата на ОПИК 2014 – 2020 г.: http://opic.bg
     


Споделете:

Свалете в PDF