СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ С ЕКОЛОГИЧНА ЧАСТ

петък, 01 март 2019 1964

На основание чл.20, ал.4 и във връзка с чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Луковит съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по изготвения предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит, ведно с екологична част на разглеждания ОУП.

Възложител на ОУП е Община Луковит с адрес гр. Луковит 5770 , ул. „Възраждане“ № 73 и лице за контакти: инж. Даниела Тодорова, Директор дирекция “Проекти, развитие и устройство на територията“.

Общият устройствен план е разработен по предложение на кмета на общината и въз основа на взето Решение № 181 от 31.10.2016 г. на Общинския съвет, при спазване на разпоредбите на чл. 124 от Закона за устройство на територията.

ОУП се финансира от Държавния бюджет и със средства на Община Луковит, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Проектите за общи устройствени планове се приемат от Общинския експертен съвет. Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на кмета на общината.

Общият устройствен план е основа за цялостното устройство на територията на община Луковит, с включените населени места и техните землища. С предвижданията на Общия устройствен план, се определят:

 • общата структура и преобладаващото предназначение на териториите в неговия обхват, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство;
 • общата структура на територията и преобладаващото предназначение на съставните и структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и селищните образувания; земеделските територии; териториите за природозащита; териториите за защита на културно-историческото наследство; нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;
 • общият режим на устройство на всяка една от устройствените зони със съответните правила и норми;
 • разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
 • териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;
 • териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
 • териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне.

Имайки предвид принципите на устойчивото развитие постигането на основната цел се предопределя от изпълнението на следните цели:

 1. Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие (ЗРР), а именно:
 • Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
 • Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2014-2020 г.;
 • Областна стратегии за развитие на Област Ловеч 2014-2020 г.;
 • Общински план за развитие на община Луковит за периода 2014-2020 г.;
 • Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУП, които да бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на Общински план за развитие.
 1. Съобразяване на предвижданията на ОУП с документи за стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно:
 • Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.;
 • Програма за опазване на околната среда на община Луковит 2015-2020 г.;
 • Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез стимулиране на публично-частното партньорство;
 • Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на културно-историческото наследство;
 • Развиване на основните функционални системи – „Обитаване“, „Труд“, „Обслужване“, „Отдих“;
 • Създаване на ОУП като инструмент за ползване на финансовите ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

В териториалния обхват на община Луковит попадат частично 6 защитени зони, обявени по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците).

 • Списък на защитените зони (ЗЗ) по директивата за птиците:

1. ЗЗ Васильовска планина с код BG0002109

2. ЗЗ Карлуковски карст с код BG0000332

3. ЗЗ Студенец с код BG0000240

 • Списък на ЗЗ по директивата за местообитанията:

4. ЗЗ Български извор с код BG0001036

5. ЗЗ Карлуково с код BG0001014

6. ЗЗ Студенец с код BG0000240

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 10.04.2019 г. от 17.00 часа в салона на ІІ етаж в сградата на Община Луковит.

Общият устройствен план и екологичната част към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Луковит ул. „Възраждане“ № 73, етаж ІІІ, стая № 24 от 01.03.2019 г. до 09.04.2019 г., всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, както и на интернет адрес: www.lukovit.bg.

Становища и мнения по ОУП и екологичната част могат да се депозират в сградата на Община Луковит, или на електронна поща: [email protected]  или  [email protected] .

Лице за връзка по провеждане на консултациите: инж.Даниела Тодорова, Директор дирекция  “Проекти, развитие и устройство на територията“.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и екологичната част е 17.00 часа на 09.04.2019 г.

 

Предварителен проект ОУПО

Обяснителна записка ППОУПО

Екологична част ОУПО


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/